توسعه نظریه پالایش محیط تربیتی بر مبنای معرفت فضیلت گرای ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

2 سطح چهار، فلسفه و کلام ،حوزه علمیه خواهران،تهران،ایران

10.22098/ael.2021.1545

چکیده

پالایش، به عنوان یکی از خصوصیات مدرسه صالح، زمینه تحقق مراتب تربیت را فراهم می نماید. همچنین دیویی محیط و پاکسازی آن را، ابزار واسطی در انتقال معرفت، معرفی و مورد توجه قرار داد. امروزه با ظهور فناوری و فضای مجازی، محیط آموزشی گسترده تر از قبل شده و توجه کارآمدتر به پالایش محیط، ضرورت بیشتری یافت. شکسته شدن ساختارهای «دور، نزدیک»و نیز«ممنوع، مجاز» در محیط تربیتی امروزه، ما را بر آن داشت تا از منظر معرفتی، موضوع پالایش فضای تربیتی متربی، در تطابق با معرفت فضیلت گرای فیلسوفان تربیتی به خصوص ملاصدرا قرار گیرد. از آنجائیکه مبنای نظرات معرفت شناسی ملاصدرا، آگاهی های انسان را از معرفت به فهم توسعه داد و دانسته ها از سنخ مهارت، جزو آگاهی های فاعل شناسا به شمار رفت. از این رو، در این مطالعه فرایند ارتقاء پالایش محیط تربیتی از سطح معرفتی به درجه فهم و مهارت، مورد پژوهش قرار گرفت. این پژوهش با روش تحلیلی و ترکیبی در حوزه ویژگی محیط و معلم به عناصر دخیل در پالایش و فرایند پالایش فضیلت محور بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد که امر پالایش بر محور فضیلت می‌تواند دانش آموز را از عقل نظری صرف ارتقاء داده و به مشارکت و عمل با شوق و اراده که محصول فهم است برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of the theory of purification of the educational environment Based on Mulla Sadra's virtuous knowledge

نویسندگان [English]

  • Ali Asgharzadeh 1
  • somayeh Delir Safaray-e Akhgar 2
1 Educational Sciences, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
2 Level Four, Philosophy and Theology, Sisters Seminary, Tehran, Iran
چکیده [English]

Refinement, as one of the characteristics of a competent school, provides the ground for the realization of the levels of education. Dewey also introduced and considered the environment and its purification as an intermediary tool in the transfer of knowledge. Today, with the advent of technology and cyberspace, the educational environment has become wider than before and more efficient attention to environmental purification has become more necessary. The breaking of the structures of "far, near" and "forbidden, permissible" in today's educational environment, led us to epistemologically, the subject of refining the educational space of the educator, in accordance with the virtuous knowledge of educational philosophers, especially Mulla Sadra. Since the basis of Mulla Sadra's epistemological views was the development of human consciousness from knowledge to understanding, and knowledge of the skill type was considered as the knowledge of the cognitive agent. Therefore, in this study, the process of improving the refinement of the educational environment from the level of knowledge to the degree of understanding and skill was studied. This research was investigated by analytical and combined methods in the field of environmental and teacher characteristics to the elements involved in purification and virtue-based purification process. The research findings showed that purification based on virtue can enhance the student from purely theoretical intellect and lead to participation and action with enthusiasm and will, which is the product of understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purification
  • educational environment
  • competent school
  • virtuous
  • understanding