شناسایی و رتبه ‏بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی با تأکید بر مؤلفه‏ های محیط سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر فرایند، توصیفی از نوع میدانی است.همچنین از روش کتابخانه‏ای نیز برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان و متخصصین آشنا به موضوع بودند و حجم نمونه در بخش کیفی براساس روش استراوس کوربین و اشباع نظری تعیین شد که 20 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردید. گردآوری داده‏ها در بخش کمّی از طریق پرسشنامه محقق‏ساخته انجام شد، روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 مورد تأیید قرار گرفت.جامعه آماری در این بخش شامل 600 نفر از کارکنان است که با توجه به جدول مورگان تعداد 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و روش نمونه‏گیری نیز به صورت تصادفی می‏باشد.جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها در بخش کمّی از آزمون‏های T و فریدمن استفاده شد و از نرم‏افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیل‌های آماری بهره گرفته شد.سبک مدیریت با میانگین رتبه (03/51)،ساختار سازمانی (19/49)، تعارض کار-خانواده (62/45)،فرهنگ سازمانی (11/42)، ارتباطات درون سازمانی (76/38)، ویژگی‏های شخصیتی (05/32)،تحصیلات و تخصص (89/28)، رشد خودکارآمدی (17/20) و انگیزش (56/18)،در رتبه‏های اول تا نهم قرار گرفتند. طبق یافته‏های به‏دست آمده از پژوهش، می‏توان بیان داشت که توجه به سبک مدیریت،ساختار سازمانی و همچنین تعارض کار-خانواده جزء مهم‏ترین عوامل مؤثر بر استرس شغلی محسوب می‏شوند که باید به آن‏ها توجه ویژه شود. طبق یافته‏های به‏دست آمده از پژوهش، می‏توان بیان داشت که توجه به سبک مدیریت، ساختار سازمانی و همچنین تعارض کار-خانواده جزء مهم‏ترین عوامل مؤثر بر استرس شغلی محسوب می‏شوند که باید به آن‏ها توجه ویژه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting job stress with emphasis on the components of the organizational environment of Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Seyedeh Niloufar Shamoradi
PhD Student in Educational Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research method is applied in terms of purpose, in terms of process, it is a descriptive field type. Also, the library method has been used to collect information. Based on the Strauss-Corbin method and theoretical saturation, it was determined that 20 people were purposefully selected as a sample. Data were collected in a quantitative section through a researcher-made questionnaire, its validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.82. The statistical population in this section includes 600 employees, according to the table. Morgan 234 people were selected as the sample and the sampling method is random. For data analysis in quantitative part, T and Friedman tests were used and SPSS software version 25 for Statistical analyzes were used. Management style with average rank (51.3), organizational structure (49.19), work-family conflict (45.62), organizational culture (42.11), intra-organizational communication (38.76) ), Personality traits (32.05), education and specialization (28.89), self-efficacy growth (20.17) and motivation (18.56), were ranked first to ninth. According to the findings of the study, it can be said that attention to management style, organizational structure and work-family conflict are among the most important factors affecting job stress that should be considered. Be special. According to the findings of the study, it can be said that attention to management style, organizational structure and work-family conflict are among the most important factors affecting job stress that should be considered. Be special.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • job stress
  • organizational environment
  • Islamic Azad University