بررسی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ایران

2 دانشجو دکترا رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران

3 دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب

4 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ساری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین شایستگی مدیران مدارس در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش می‌باشد. روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی- توصیفی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه و نمونه پژوهش برابر می‌باشد. جامعه پژوهش 4 سند مهم نظام آموزشی کشور از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت، نقشه جامع علمی کشور و برنامه درسی ملی می‌باشد. محتوای 4 سند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و گزاره‌هایی که با شایستگی مدیران مدارس مروبط بودند جمع‌آوری و استخراج شده‌اند. سپس گزاره‌های بدست آمده از چهار سند به منظور بررسی دقیق تر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که سه مولفه اعتقادی، حرفه‌ای و اجرایی به عنوان الگویی برای شایستگی مدیران مدارس انتخاب شده است. کاربست این الگو ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن در انتصاب و انتخاب مدیران آموزش و پرورش و مدارس کشور را قادر می کند تا تب علمی خود را از لحاظ انتخاب و انتصاب مدیران شایسته بسنجند و به عنوان یک قطب نما حرکت علمی خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر و سمت و سوی حرکت خود را جهت ارتقا کیفی آن را روشن نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining and explaining the competency model of school principals in the upstream documents of the education system

نویسندگان [English]

  • mohsen zarei 1
  • Amir Hossein Soltani Fallah 2
  • ali falahatkar 3
  • mohammad bagheri dadokolaei 4
1 Director of the Educational Quality Assessment and Monitoring Center of the Ministry of Education, Iran
2 PhD student in Philosophy of EducationShahed University, Tehran
3 Master student in Human Resource Management, Azad University, Tehran South Branch,iran
4 BS student in Educational Sciences, Farhangian University of Sari
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate and explain the competence of school principals in the upstream documents of the education system. The present research method is qualitative and analytical-descriptive. Content analysis method was used to analyze the data. The society and the research sample are equal. The research community includes 4 important documents of the country's education system, including the document of the fundamental transformation of education, the theoretical foundations of the fundamental transformation in the education system, the comprehensive scientific map of the country and the national curriculum. The contents of 4 documents were analyzed and the propositions related to the competence of school principals were collected and extracted. Then the propositions obtained from four documents have been compared and examined for a more detailed examination. The results of the present research have shown that three components of faith, professional and executive have been chosen as a model for the competence of school administrators. The application of this model, its dimensions, components and indicators in the appointment and selection of education managers and schools of the country enables them to measure their scientific fever in terms of the selection and appointment of competent managers and as a compass, their scientific movement from Change the daily plan to plan and clarify the direction of your movement to improve its quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies
  • school principals
  • upstream documents
  • education