بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی بر موفقیت شغلی با نقش واسط نظریه رهبر-پیرو در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی گنجنامه، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه راه‌کارهایی جهت موفقیت شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش با بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی (تأثیرگذاری) بر موفقیت شغلی با نقش واسط رابطه رهبر-پیرو در کارکنان آموزش‌وپرورش است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت جزء پژوهش‌های فرضیه‌ای– قیاسی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان و معلمان اداره آموزش پرورش منطقه سردرود در سال تحصیلی 99 -1398 به تعداد 190 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول دمورگان، 123 نفر به دست آمد، به خاطر افت آزمودنی 130 نفر انتخاب شد و درنهایت 125 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های استاندارد برگرفته از پژوهش‌های بولینو و ترنلی (1999) شامل 22 سؤال مدیریت تصویرپردازی؛ پرسشنامه راهبر- پیرو لیدن و ماسلین (1998) شامل 12 سؤال در 4 مقیاس علاقه و دوست داشتن، وفاداری، مشارکت و احترام حرفه‌ای؛ و پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ (1984) با ۳۰ سؤال بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS22 و Smart PLS انجام شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه رهبر- پیرو نقش واسط در تأثیر مثبت مدیریت تأثیرگذاری بر موفقیت شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه سردرود دارد. همچنین مدیریت تأثیرگذاری بر موفقیت شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه سردرود تأثیر مثبت دارد، مدیریت تأثیرگذاری بر رابطه رهبر- پیرو کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه سردرود تأثیر مثبت دارد و رابطه رهبر- پیرو بر موفقیت شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه سردرود تأثیر مثبت دارد. نتیجه‌گیری نشان داد که با افزایش مهارت‌های مدیریت تصویرپردازی مثبت و تنظیم درست رابطه رهبر- پیرو در سازمان آموزش‌وپرورش، زمینه‌های افزایش و ارتقای موفقیت شغلی فرآهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Impression Management on Job Success with the Mediating Role of Leader-Member Exchange Theory in Sardrood Education

نویسندگان [English]

  • Ali Asghari Sarem 1
  • Heshmatollah Asadi Takallom 2
  • Mehdi Ajalli 1
1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 M.A of Governmental Management, Ganjnameh University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to provide solutions for career success of education staff by examining the impact of impact management (imagery) on job success with the mediating role of the leader-follower relationship in education staff in Sardrood region. The research method is applied in terms of purpose and in terms of nature is part of hypothetical-deductive research. Its statistical population included all staff and teachers of Sardrood Education Department in the academic year 1398-99. The sample size was 120 based on Tapaching and Fidel (2007) sampling, 130 people were selected due to dropout, and finally 125 questionnaires were analyzed by non-random sampling method. The research tool was standard questionnaires. Data analysis was performed using SPSS22 and Smart PLS statistical software. The results showed that the leader-follower relationship has an intermediary role in the impact of impact management (illustration) on the job success of education staff in Sardrood region. Also, effective management (imaging) affects the career success of education staff in Sardrood region, effective management (imaging) affects the leader-follower relationship of education staff in Sardrood region and the leader-follower relationship affects the career success of education staff Sardrood region is affected. Therefore, it is suggested that by increasing the positive imaging management skills and the correct relationship between the leader and the follower in the education organization, it will increase and promote the job success of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impression Management
  • job success
  • Leader-Member Exchange Theory
  • Sardrood Education