تحلیل تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوری سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوری سبز می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل (180نفر) از کارکنان ستادی شهرک صنعتی تفت بود، که با فرمول کوکران 123 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌‏نامه‏ استاندارد بود. روایی و پایایی پرسش‌‏نامه‏ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. نتایج فرضیات، نشان داد دهنده تایید فرضیه‌ها و نقش میانجی متغیرها (مدیریت منابع انسانی و ظرفیت نوآوری سبز ) بود. با وجود مدل طراحی شده، می‌توان انتظار داشت که مدیران شرکت‌‏ بتواند به منظور پیشبرد اهداف خود به رهبری تحول آفرین سبز به منظور افزایش عملکرد مالی خود توجه کافی داشته باشد. بدین منظور می‌توانند از مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوری سبز در جهت ارتقا آن کمک بگیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Green Transformational Leadership on Financial Performance with Emphasis on the Mediating Role of Green Human Resource Management and Green Innovation Capacity

نویسندگان [English]

  • Peyman Akbari 1
  • Mohammad Mehdi Zare Shahne 2
  • Mostafa Rostami 3
1 Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economic;, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the impact of green transformational leadership on financial performance with emphasis on the mediating role of green human resource management and green innovation capacity. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of this study included (180 people) from the staff of Taft industrial town, who were selected by Cochran's formula of 123 people. The data collection tool was a standard questionnaire. Validity and reliability of the questionnaires indicated that the measuring instruments had good validity and reliability. The results of the hypotheses showed the confirmation of the hypotheses and the mediating role of the variables(Human resource management and green innovation capacity). Despite the designed model, It can be expected that the managers of the company can pay enough attention to the transformational leadership of Green in order to increase their financial performance in order to advance their goals. To this end, they can get help from green human resource management and green innovation capacity to improve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green transformational leadership
  • financial performance
  • green human resource management
  • green innovation capacity