طراحی و اعتبارسنجی مدل رهبری دانشی در شرکت های دانش بنیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل رهبری دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران ‌‌بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌‌ها توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع داده‌‌ها آمیخته (کمی ‌و کیفی با رویکرد پدیدارشناسی) است. جامعه آماری در بخش کیفی (بخش مصاحبه) 12 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با روش نمونه گیری گلوله برفی و پس از اشباع نظری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 7 مرحله‌ای کلایزی استفاده گردید. نتایج این بخش حاکی از استخراج 209 کد در ابتدا بود که با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته تجارب زیسته مدیران شرکت‌های دانش بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی شامل: 4 بعد اصلی (شامل: هدفگذاری، سیاستگذاری‌های آموزشی، سیاستگذاری‌های حمایتی، سیاستگذاری‌های عملکردی)، 8 مولفه ( تعالی فردی، فرابالندگی سازمانی، , ...) با توجه به مفاهیم صورت بندی شده استخراج گردید.
در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده گردید.جامعه آماری ‌شامل کلیه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان بودند که با استفاده از جدول مورگان360 نفر حجم نمونه تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده گردید که پایایی بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 91/0 بدست آمد. همچنین به منظور بررسی مناسبت مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی (CAF) با رویکرد کوواریانس محور از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد تمام مدل رهبری دانشی از برازش و اعتبار مناسبی برخوردار است و تما‌‌می‌متغیر‌های بدست آمده ‌‌می‌توانند در طراحی مدل نهایی مورد توجه باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and validation of knowledge leadership model in Iranian knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • Ammar Jafari 1
  • Narges Saeidian 2
  • Badri Shah Talebi Hosein Abadi 3
1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational science and psychology Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to design and validate the model of knowledge leadership in Iran's knowledge-based companies. The research method is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection and mixed method (quantitative and qualitative with phenomenological approach) in terms of data type. The statistical population in the qualitative section of 12 managers of knowledge-based companies was selected and investigated by snowball sampling method and after theoretical saturation. The 7-step Colaizy method was used to analyze the data. The results indicated the extraction of 209 codes in the beginning, which according to the analysis of the lived experiences of managers of knowledge-based companies in Iran in the field of knowledge leadership, including: 4 main dimensions (including: goal setting, educational policies, support policies, functional policies), 8 The component (including: individual excellence,...) was extracted according to formulated concepts. In order to evaluate the findings of the research in the qualitative part, the qualitative form (Guba and Lincoln method) and the quantitative form of the Holesti coefficient (0.898) and the relative content validity coefficient (CVR) were used. In the quantitative part, a descriptive survey method was used. The statistical population in this part included all managers of knowledge-based companies, who were selected by simple random sampling method to determine the sample size of 360 people using Morgan's table. The results showed entire knowledge leadership model has a good fit and validity and all the obtained variables can be considered in the design of the final model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • validation
  • knowledge leadership
  • knowledge-based