رهبری نوع دوستانه در کسب‌و‌کار اسلامی: توسعه یک مقیاس فرهنگی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، واحد عجب‌شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب‌شیر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد عجب‌شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، ‌واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

وجود فرهنگ اسلامی در کسب و کار و اصول بشر دوستانه در دین، می‌تواند کارایی رهبری نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی را ارتقاء دهد و موجب تعالی جامعه اسلامی شود. بنابراین، نیت اصلی این پژوهش مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن "رهبری نوع‌دوستانه" در مدیریت سازمان‌ها و کسب‌وکارهای اسلامی جهت ارائه یک الگوی آموزشی برای مدیران فعلی و آینده، مطرح است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته(کیفی-کمی) است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید شاغل در حوزه‌های علمیه استان آذربایجان شرقی" و نمونه‌گیری نیز به صورت قضاوتی تا رسیدن به مرز اشباع بود که در مصاحبه دوازدهم به اشباع رسید، و در بخش کمی "طلبه‌های حوزه‌های علمی استان آذربایجان شرقی به تعداد340 نفر" بوده است. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تحلیل محتوای پنهان و در بخش کمی از تحلیل عامل تأییدی استفاده‌شده است. برای تائید روایی از آزمون‌های روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا، و برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده گردید. بعد از تحلیل داده‌ها برای این سازه، با استناد به آیات و احادیث مرتبط، پنج مقوله هنجارهای اجتماعی، تابوها، رفتارهای ناشایست اجتماعی، حقوق انسانی و رفتارهای ناشایست فردی به همراه 24 آیتم شناسایی شدند. مفهوم‌سازی مجدد سازه رهبری نوع‌دوستانه بر اساس آموزه‌های دین اسلام، جنبه نوآوری این پژوهش محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان یک الگوی کارآمد در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران راهبردی بخش تجارت و کسب‌وکار قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Altruistic leadership in Islamic business: developing a new cultural scale

نویسندگان [English]

  • Sara AmirHesari 1
  • Hossein Amari 2
  • Hosein Gharebeiglou 3
  • Hossein Boudaghi 4
1 Ph.D. student of business administration, majoring in marketing, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran
2 Assistant Professor, Business Management Department, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Administration, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The presence of Islamic culture in business and humanitarian principles in religion can improve the efficiency of altruistic leadership in Islamic business and lead to the excellence of Islamic society. Therefore, the main intention of this research is to conceptualize and operationalize "altruistic leadership" in the management of Islamic organizations and businesses in order to provide an educational model for current and future managers. The present research method is applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of nature. The statistical population of the research in the qualitative part included professors working in the seminaries of East Azarbaijan province, and the sampling was judgmental until reaching the saturation limit, which reached saturation in the twelfth interview, and in the quantitative part, "students of the seminaries of East Azarbaijan province, numbering 340 people. For data analysis, latent content analysis was used in the qualitative part, and confirmatory factor analysis was used in the quantitative part. To confirm the validity, content validity, convergent validity and divergent validity tests were used, and to measure reliability, Cronbach's alpha and composite reliability were used. and factor loadings were used. After analyzing the data for this structure, referring to related verses and hadiths, five categories of social norms, taboos, inappropriate social behaviors, human rights, and inappropriate individual behaviors were identified along with 24 items. Reconceptualization of the leadership structure Altruism, based on the teachings of Islam,

کلیدواژه‌ها [English]

  • altruistic leadership
  • Islamic business
  • Islamic marketing
  • marketing culture