بررسی تاثیر رهبری اصیل بر مهارت‌افزایی با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی حرفه‌ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم آموزش و پرورش، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22098/ael.2022.11472.1152

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اصیل بر مهارت افزایی با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی حرفه ای معلمان انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان مقاطع سه گانه شهرستان نهاوند بود. تعداد 331 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت مطالعه انتخاب شدند. روش برآورد حجم نمونه آماری جدول مورگان بود. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل، مهارت افزایی و خودکارآمدی حرفه ای استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی ساختاری در نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تاثیر رهبری اصیل و خودکارآمدی حرفه ای بر مهارت افزایی مثبت و معنی دار می باشد، همچنین مشخص شد که تاثیر رهبری اصیل بر مهارت افزایی با نقش میانجی خودکارآمدی حرفه ای مثبت و معنی دار بود. در نتیجه از عوامل اثر گذار بر مهارت افزایی معلمان توجه به رهبری اصیل و خودکارآمدی حرفه ای می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of authentic leadership on skill development with emphasis on the mediating role of professional self-efficacy

نویسندگان [English]

  • parvaneh mohammadi 1
  • mohammadreza ardalan 2
  • mohsen ahmadi 3
  • Ahmad Azizi 3
1 Education teacher, Iran
2 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 PhD student in educational management, faculty of literature and humanities, Boali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effect of authentic leadership on skill development, emphasizing the mediating role of teachers' professional self-efficacy. The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical population of the research included all managers and teachers of the three levels of Nahavand city. 331 of them were selected for the study using stratified random sampling method. The statistical sample size estimation method was Morgan's table. To collect research data, three standard questionnaires of authentic leadership, skill enhancement and professional self-efficacy were used. Research data after collection were analyzed using Pearson's correlation coefficient and structural modeling in Lisrel and SPSS statistical software. The results showed that the effect of authentic leadership and professional self-efficacy on skill enhancement is positive and significant, it was also found that the effect of authentic leadership on skill enhancement with the mediating role of professional self-efficacy was positive and significant. As a result, attention to authentic leadership and professional self-efficacy can be one of the influencing factors on improving teachers' skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic leadership"
  • skill development"
  • professional self-efficacy"
  • teachers"