تحلیل فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی دانشگاه فرهنگیان با ارائه راهکارهای اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل

10.22098/ael.2022.11476.1153

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) بود. در بخش کیفی، 11 نفر از معاونان و کارشناسان فرهنگی دانشگاه فرهنگیان به‌صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع داده‌ای مصاحبه شدند. جامعه آماری بخش کمّی شامل معاونان و کارشناسان فرهنگی- اجتماعی و دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران 353 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. تحلیل داده‌های کیفی به روش کُلایزی انجام گرفت و داده‌های بخش کمّی نیز با نرم‌افزارهای Spss22 و PLS3 تحلیل شد. در یافته‌های بخش کیفی، حمایت برنامه محور، ارتقای انگیزه مشارکت، برنامه‌های بومی و نیاز محور و تعاملات فرهنگی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر این فعالیت‌ها؛ مدیریت و رهبری هدفمند، تعاملات و هماهنگی‌ها و تمرکززدایی به‌عنوان راهکارهای اجرایی برای رسیدن به نتایج مطلوب به دست آمد. یافته‌های بخش کمّی پژوهش نیز، عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی دانشجویان و راهکارهای اجرایی مناسبی تائید کرد. درنتیجه، می‌توان گفت که مدیران و متولیان فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، می‌توانند با الهام گیری از آن و با استفاده از عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی و راهکارهای اجرایی مناسب، نسبت به طراحی وضعیت مطلوب فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند و نتایج حاصل از این پژوهش را به عنوان یک چارچوب در فرایند برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the social-cultural activities of Farhangian University by providing implementation solutions

نویسندگان [English]

  • Ali Eghbali 1
  • seyyedmohammad seyyedkalan 2
  • seyedsadegh nabavi 1
1 Assistant professor, Department of Educational Science, Farhangian University, Tehran, Iran
2 farhangian university
چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of checking social-cultural activities of Farhangian University. The research method was mixed (qualitative-quantitative). In the qualitative section, 11 vice-chancellors and cultural experts of Farhangian University were interviewed in a targeted manner until data saturation was reached. The statistical population of the quantitative section included assistant professors and socio-cultural experts and female and male students of Farhangian University of Iran. 353 people were selected using Cochran's formula with multi-stage cluster sampling method and answered the researcher-made questionnaire. Qualitative data analysis was done using the Colaiy method, and quantitative data was analyzed with Spss22 and PLS3 software. In the findings of the qualitative section, program-oriented support, promotion of participation motivation, local and need-oriented programs, and cultural interactions as influencing factors on these activities; Targeted management and leadership, interactions and coordinations and decentralization were obtained as executive solutions to achieve desired results. The findings of the quantitative part of the research also confirmed the factors influencing the cultural-social activities of the students and appropriate implementation solutions. As a result, it can be said that the managers and cultural trustees of Farhangian University can take inspiration from it and by using the factors affecting cultural-social activities and appropriate implementation strategies, they can design the favorable situation of cultural-social activities in Farhangian University and the results Use the results of this research as a framework in the process of planning social-cultural activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural and social activities
  • student
  • Farhangian University