دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، آذر 1401