تدوین مدل رفتار اخلاقی کارکنان بر اساس تجارب معنوی با میانجیگری عدالت ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.22098/ael.2022.11707.1171

چکیده

بروز رفتارهای اخلاقی متاثر از تدوین درست ارزش های اخلاقی است و زمانی کارکرد مناسب خود را خواهد داشت که عوامل تاثیر گذار بر آن و روابط بین آنها به دقت شناسایی شوند. لذا، این تحقیق با هدف تدوین مدل رفتار اخلاقی کارکنان بر اساس تجارب معنوی و میانجی گری متغیر عدالت ادراک شده به بررسی این روابط پرداخته است. تحقیق از نظر رویکرد کمی، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی و از نظر گردآوری داده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی به تعداد (275 = N) است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شماری صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد متغیر تجارب معنوی ارتباط مثبت و معنی داری با رفتار اخلاقی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی دارد و متغیر عدالت ادراک شده نیز ارتباط بین آن ها را میانجی گری می کند. همچنین از بین سه مولفه عرفان آفاقی، عرفان انفسی و عرفان دینی، بیشترین تاثیر تجارب معنوی بر رفتار اخلاقی از طریق مولفه عرفان آفاقی صورت میگیرد. بر اساس نتایج ارزش های اخلاقی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی تحت تاثیر مستقیم تجارب معنوی و تاثیر غیر مستقیم عدالت ادراک شده است. لذا به مدیران پیشنهاد می گردد برای تقویت چارچوب های اخلاقی سازمان، پیوند بین معنویت و کار را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the ethical behavior model of employees based on spiritual experiences with the mediation of perceived justice

نویسندگان [English]

  • jalil hajilo
  • ali shaker davalagh
  • ali khademi
Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The emergence of ethical behavior is affected by the correct formulation of moral values ​​and it will have its proper function when the factors affecting it and the relationships between them are carefully identified. Therefore, this research has investigated these relationships with the aim of formulating a model of ethical behavior of employees based on spiritual experiences and the mediation of perceived justice variable. The research is quantitative in terms of approach, in terms of applied purpose, in terms of descriptive-correlational nature, and in terms of data collection, it is survey type. The statistical population is all the employees of Payam Noor University of West Azarbaijan Province (N = 275) and due to the limited statistical population, sampling was done as a total number. Data analysis was done using SPSS and SMART PLS software. The findings of the research showed that the variable of spiritual experiences has a positive and significant relationship with moral behavior in Payam Noor University of West Azerbaijan province, and the variable of perceived justice also mediates the relationship between them. Also, among the three components of universal mysticism, personal mysticism and religious mysticism, the greatest impact of spiritual experiences on moral behavior is through the component of cosmic mysticism. Based on the results of moral values ​​in Payam Noor University of West Azarbaijan Province, it is under the direct influence of spiritual experiences and the indirect influence of perceived justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral behavior
  • spiritual experiences
  • perceived justice