مطالعه چگونگی تحول محیط یادگیری دانشگاه ایلام در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22098/ael.2022.10183.1077

چکیده

این پژوهش « تحول آموزش در دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه ایلام در دوران کرونا» را مد نظر قرار داده است تا دریابد که تغییرات آموزشی در این برهه‌ی زمانی در این دانشکده چگونه بوده و روند یادگیری و آموزش در این «محیط تازه» به چه شکلی بوده است و از نتایج آن در جهت بهبود عملکرد آموزشی دانشگاه بهره گرفته شود.
این مطالعه به روش تحلیل تماتیک صورت گرفته است. جامعه آماری آن اساتید و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی هستند که تعداد 22 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقاطع مختلف تحصیلی و 8 استاد در مدارج مختلف علمی این دانشکده به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری هدفمند مورد برررسی قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق بوده است و داده‌های حاصله به روش کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان تحول آموزش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در سه سطح تقسیم‌بندی کرد: 1) سطح فنی 2) سطح معنایی و 3) سطح اثربخشی. این سه سطح در تشکیل «دانشستان» مجازی در دوران کرونا در این دانشکده با کمیت‌ها و کیفیت‌های متفاوتی همراه بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study how Ilam University's learning environment evolves in Corona era

نویسندگان [English]

  • Maria Rahimi 1
  • rahimi leili 2
1 Assistant Professor of Cultural Sociology, Ilam University, Ilam, Iran
2 Master of Management, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This research has considered "the evolution of education at the University of Ilam University of Literature and Humanities in the Corona era" to find out how educational changes at this time have been at this faculty and the process of learning and training in this "new environment" What is the form and its results are used to improve the university's educational performance.
This study was performed by the analysis method. The statistical population is the faculty members and students of the Faculty of Literature and Humanities, with 22 female and female students of different educational levels and 8 professors in different scientific colleges of this faculty as a statistical sampling through targeted sampling. The data collection tool was a profound interview and the data obtained by coding method has been analyzed.
Based on the results of this study, the development of education at the Faculty of Literature and Humanities was divided into three levels: 1) Technical level 2) Semantic level and 3) Effective level. These three levels in the formation of virtual students during the course of Corona were associated with quantities and different qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "E-learning"
  • "learning environment"
  • "qualitative method"
  • "animatic analysis"
  • "University of Ilam"