واکاوی تجربه زیسته اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از رفتارهای نامحترمانه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22098/ael.2022.10976.1108

چکیده

رفتارهای نامحترمانه به عنوان پیامد ارتباطی نامناسب بین استاد و دانشجو می‌تواند به شدت فرایند یاددهی و یادگیری را مختل نماید و به ایجاد تنش میان آنها منجر شود. این مطالعه با هدف واکاوی رفتارهای نامحترمانه دانشجویان نسبت به اساتید و بررسی علل آن انجام شد. در این مطالعه‌ی پدیدارشناختی، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ای با اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با حداقل رتبه علمی دانشیاری و سابقه کاری بیش از 10 سال صورت گرفت. نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع اطلاعات ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس مدل هفت مرحله‌ای کلایزی صورت گرفت. از دیدگاه اساتید رفتارهای نامحترمانه دانشجویان شامل دیر آمدن دانشجو به کلاس درس، غیبت، استفاده از تلفن همراه در کلاس، بی‌احترامی کلامی به استاد و عدم همراهی با کلاس بوده است. علل بروز این رفتارها در قالب طبقاتی شامل اساتید، دانشجو، دانشگاه، خانواده و جامعه دسته-بندی گردید. به دلیل پیامدهای مخرب این نوع رفتارها، بکارگیری راهکارهایی برای کاهش میزان بروز این رفتارها در دانشجویان به منظور ایجاد محیط‌های یادگیری و یاددهی مطلوب، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lecturers’lived Experience of College Student’ Incivility in Ferdowsi University of Mashhad

نویسنده [English]

  • samira pour
Assistant Professor of Organizational Behavior Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand, Birjand. Iran
چکیده [English]

Students’ incivilities can adversely affect the lecturer-student relationship, hinder the learning-teaching process, and create tension between them. The present study aimed to examine students’ incivilities against lecturers. In this phenomenological study used semi-structured interviews with faculty members of Ferdowsi University of Mashhad with a minimum academic rank of associate professor and more than 10 years of work experience. The purposive sampling method was applied until data saturation was reached. Data was analyzed through Colaizzi's method of phenomenological analysis. Lecturers mentioned various behaviors as incivility, including unpunctuality, absenteeism, use of cellphones during class sessions, disrespect for lecturers, classroom irregularities, and lack of engagement in class activities. The reasons for such behaviors were classified under the following categories: lecturers, students, the university, students' family, and the society. Due to adverse consequences of such behaviors, measures should be taken to decrease the incidence of such behaviors among the students so as to create a desirable learning-teaching milieu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incivility
  • Lecturers
  • Phenomenology
  • Colaizzi's method
  • Ferdowsi University of Mashhad