تاثیر رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی معلمان با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مدارس دخترانه اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران ایران

10.22098/ael.2023.10881.1097

چکیده

با توجه به اهمیت در رضایت شغلی در سیستم آموزش و پرورش به ویژه معلمان در تربیت و آموزش نسل آینده ساز جامعه این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی معلمان با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در مدارس دخترانه اسلامشهر صورت پذیرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و نهایتاً از نظر نحوه جمع-آوری داده‌ها جزء تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه شهر اسلامشهر به تعداد870 بود که با استفاده از فرمول کوکران، 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب که به270 نفر افزایش یافت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود و روایی آن بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ به ترتیب رهبری توزیع شده(825/0)، رضایت شغلی(889/0)و خودکارآمدی (837/0) بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از شاخص‌های آمار توصیفی و در بخش استنباطی از روش معادلات ساختاری و تحلیل دو سطحی با نرم‌افزار PLSوHLM استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رهبری توزیع شده با آماره t مسیر برابر با 929/3 بر رضایت شغلی معلمان تاثیرگذار است همچنین آماره t مسیر متغیر رهبری توزیع شده به خودکارآمدی برابر با 182/5بود نشان از رابطه مثبت و معنادار میان این دو متغیر دارد. اما رابطه میان خودکارآمدی معلمان به رضایت شغلی با آماره t مسیر برابر با 279/1 و مورد تایید قرار نگرفت. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از سبک رهبری توزیع شده می‌توان رضایت شغلی در سطح معلم و مدرسه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of distributed leadership on teachers 'job satisfaction with the mediating role of self-efficacy of teachers in Islamshahr girls' schools

نویسندگان [English]

  • hajieh Rajabi Farjad 1
  • somayeh gharacheloo 2
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resources, Amin Police Universitys, Tehran, Iran
2 M.Sc. Human Resources Education and Improvement Management, Faculty of Management, Azad University, Electronic Branch, Tehran Iran
چکیده [English]

Considering the importance of job satisfaction in the education system, especially teachers in educating the next generation of society, this study was conducted to determine the impact of distributed leadership on teachers' job satisfaction with the mediating role of teachers' self-efficacy in Islamshahr girls' schools. The research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical nature and finally in terms of data collection is part of survey research. The statistical population of the study was 870 teachers and principals of girls' schools in Islamshahr, which using the Cochran's formula, 266 people were selected as a sample, which increased to 270 people. The data collection tool was a questionnaire and its validity was obtained based on content validity and its reliability with Cronbach's alpha, distributed leadership (0.825), job satisfaction (0.889) and self-efficacy (0.837), respectively. In order to analyze the collected data, descriptive statistics indicators and in the inferential section, the method of structural equations and two-level analysis with PLS and HLM software were used. Findings showed that distributed leadership with a path t-statistic equal to 3.929 has an effect on teachers' job satisfaction. It has variables. However, the relationship between teachers' self-efficacy and job satisfaction with the path t-test of 1.279 was not confirmed. Based on the research findings, it can be concluded that using distributed leadership style can improve job satisfaction at the teacher and school level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed Leadership
  • Job Satisfaction
  • Self-Efficacy