شناسایی عوامل مؤثر در استفاده‌ی بیمار‌گونه دانش‌آموزان از فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اموزش و پروش ناحیه ۱اردبیل

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/ael.2023.11900.1200

چکیده

چکیده:

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در استفاده بیمارگونه دانشآموزان دختر از فضای مجازی بود. جامعه آماری پژوهش 11171 نفر دانشآموز دختر مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه یک شهرستان اردبیل بود. از میان این جامعه، تعداد370 نفر با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان با آلفای (0.05)، بر اساس نظر مدیران و دبیران با روش نمونهگیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس دو شاخص میزان ساعت استفاده از فضای مجازی و استفاده بیمارگونه؛ پرسشنامه 183 نفر قابل تحلیل بود. روش پژوهش، توصیفی -همبستگی بود. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه «محقق ساخته» استفاده شد که روایی پرسشنامه به تأیید صاحبنظران رسیده و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با اجرای مطالعه مقدماتی (97/0) بدست آمد. دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بهدست آمده نشان داد که 12 عامل (کارکرد ضعیف خانواده، فقدان روابط صمیمانه و دوستانه، انزوای اجتماعی، تنوعطلبی، گمنامی هویت فرد، اعتقادات مذهبی، اعتماد به نفس پایین، مدت زمان و نوع استفاده از فضای مجازی، احساس تنهایی، مشکلات تحصیلی، هزینه پایین و افسردگی و اضطراب اجتماعی) در مجموع؛ 73 درصد از  واریانس استفاده بیمارگونه دانشآموزان دختر از فضای مجازی تبیین میکنند. و از بین این عوامل، کارکرد ضعیف خانواده با مقدار (461/11) و فقدان روابط صمیمانه و دوستانه با مقدار (049/9) بیشترین سهم و عامل افسردگی و اضطراب اجتماعی با مقدار (520/3) کمترین سهم را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify factors contributing to the pathological use of cyberspace Students

نویسندگان [English]

  • Aysan Sharei 1
  • Mahdi Moinikia 2
1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانگشاه محقق اردبیلی
2 Associate Professor of Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

This study was Identify factors contributing to the pathological use of cyberspace Students. The statistical population was composed of 11171  girl students of high schools second term in the district 1 city of Ardebil. From this population, 370 students were selected using Krejcie and Morgan's table and stratified sampling rate, according to the managers and teachers with purposive sampling. The index is based on two hours of cyberspace and pathological analysis183 person the questionnaire. The research method was descriptive survey.The required information was collected from using Revised researcher made. Validity was confirmed by experts and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient with the implementation of the pilot study (0/97), respectively. Data using descriptive and inferential statistical methods (exploratory factor analysis) were analyzed. The results showed that factor12 (weak functioning families, the lack of heartily and friendly relations, social isolation, seeking diversity, anonymity of identity, religious beliefs, low self-esteem, the duration and type of cyberspace, feeling lonely, academic problems, low cost and depression and social anxiety) in addition to the use (%73) of cyberspace are pathological students and between them have weak functioning families by value (11/461) and the lack of heartily and friendly relations by value (9/049) highest share and depression and social anxiety by value (3/520) lowest share.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathological use
  • virtual space
  • students
  • girls