بررسی رابطه جو مدرسه و تعادل کار و زندگی معلمان آموزش ابتدایی با میانجی‌گری نقش استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22098/ael.2023.11531.1161

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو مدرسه و تعادل کار و زندگی معلمان آموزش ابتدایی با میانجی‌گری نقش استرس شغلی انجام شد. روش این پژوهش کمّی، بنیادی، همبستگی و به طور دقیق‌تر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی (دخترانه و پسرانه) شهر یزد در سال 1400-1399 به تعداد 1759 نفر بود. 317 معلم از جامعه مورد مطالعه به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار‌های گردآوری پژوهش، پرسشنامه جو مدرسه پاشیاردیس (1390)، پرسشنامه استرس کریاکو (1976) و ساتکلیف و پرسشنامه تعادل کار و زندگی وونگ وکو (2009) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos 24 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد جو مدرسه به صورت منفی و معنادار استرس شغلی (42/0- = β) و به صورت مثبت و معنادار تعادل کار زندگی(54/0 = β) را پیش‌بینی می‌کند. یافته‌ها همچنین نشان داد استرس شغلی به صورت منفی و معنادار تعادل کار- زندگی (42/0- = β) را در معلمان مقطع ابتدایی پیش‌بینی می‌کند. نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد که در رابطه بین جو مدرسه و تعادل کار- زندگی، متغیر استرس شغلی نقش میانجی دارد. در نهایت بررسی شاخص‌های برازش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش از طریق داده‌های تجربی مورد تایید قرار می-گیرد. بنابراین با بهبود بخشیدن به ابعاد مختلف جو مدرسه می‌توان استرس شغلی معلمان را کاهش داد و در نهایت تعادل بین کار و زندگی را در این قشر از جامعه افزایش داد و بدین طریق موجبات افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد شغلی را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between school climate and work-life balance of primary education teachers mediating the role of job stress

نویسندگان [English]

  • Aboalfazl Alikhani 1
  • Mohsen Shakeri 1
  • Mahdieh Estabraghi 2
1 Department of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between school climate and work-life balance of primary education teachers mediated by the role of job stress.The method of this basic research was correlation and more precisely structural equation modeling. The research population included all the teachers of primary schools (girls and boys) in Yazd city in 2020-21, numbering 1759 people. 317 teachers from the study population were selected by available sampling method. The research instruments were Pashiardis School climate Questionnaire (2011), Kyriacou & Sutcliffe Stress Questionnaire (1976) and Wang & Ko Work-Life Balance Questionnaire (2009). Data analysis was performed using Amos 24 software.Findings showed that the school climate negatively and significantly predicts job stress (β = -0.42) and positively and significantly predicts work-life balance (β = 0.54). The results also showed that job stress negatively and significantly predicts work-life balance (β = -0.42) in primary school teachers. The results of the bootstrap test showed that the job stress variable plays a mediating role in the relationship between school climate and work-life balance. Finally, the study of fitting indices showed that the proposed research model is confirmed through experimental data. Therefore, by improving the various dimensions of the school climate, it is possible to reduce the job stress of teachers and ultimately increase the work-life balance in this segment of society. In this way, it increased job satisfaction and improved job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School climate
  • job stress
  • work-life balance
  • elementary teachers