دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تیر 1402، صفحه 1-115