شناسایی ویژگی های مدارس اثر بخش با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 علوم تربیتی/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/محقق اردبیلی/اردبیل/اردبیل

10.22098/ael.2023.12107.1213

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های مدارس اثر بخش با استفاده از رویکرد سنتزپژوهیانجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی فراترکیب(سنتزپژوهی) انجام‌ شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی 1380 الی 1401 است. در این راستا 63 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 21 مقاله به‌صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، درمجموع 64 کد و 10 مقوله کلیدی طی فرایند جست‌وجو و ترکیب نظام‌مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد که مدیریت و رهبری اثربخش، معلم مدرسه اثربخش، یادگیرنده حرفه ای، ساختار مدرسه، مشارکت همکاران و اولیا، برنامه درسی اثربخش، ارزشیابی اثربخش، جو وفرهنگ سازمانی اثربخش، تدریس اثربخش و امکانات فیزیکی از مهمترین ویژگی های مدارس اثربخش می باشد. با توجه به اثر بخشی مدارس در بازگشت سرمایه گذاری انسانی و اهمیت آن در پیشرفت علم و فناوری، ضرورت توجه به ویژگی های مدارس اثر بخش روز به روز احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the characteristics of effective schools using the synthesis research approach

نویسندگان [English]

 • salim kazemi 1
 • afshin divband 2
 • faezeh keshavarz 3
 • hanieh gebleverdi 3
 • darya agelzadeh 4
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Master's degree in educational management, Urmia University, Urmia, Iran
3 A graduate of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University
4 Educational Sciences/ Faculty of Educational Sciences and Psychology/ Ardabili Researcher/ Ardabil/ Ardabil
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying the characteristics of effective schools using the synthesis research approach. This research has been carried out in terms of practical purpose and with a meta-composite qualitative method. The statistical population is all the studies conducted in the period of 1380-1401. In this regard, 63 researches in the field of the desired subject were evaluated and finally 21 articles were selected purposefully and by analyzing the content and composition of related literature, a total of 64 codes and 10 key categories were identified and analyzed during the process of searching and systematic combination of texts and its validity. It was confirmed through Cohen's kappa test. The results of the analysis showed that effective management and leadership, effective school teacher, professional learner, school structure, participation of colleagues and parents, effective curriculum, effective evaluation, effective organizational atmosphere and culture, effective teaching and physical facilities are the most important characteristics of effective schools. be Considering the effectiveness of schools in the return of human investment and its importance in the advancement of science and technology, the need to pay attention to the characteristics of effective schools is felt day by day.

کلیدواژه‌ها [English]

 • school
 • effectiveness
 • research synthesis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 21 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 دی 1401