بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی به منظور اثربخشی رهبری: با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ارومیه

3 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

10.22098/ael.2023.11312.1135

چکیده

رضایت شغلی و عملکرد شغلی افراد سازمان از جمله مقولات مهم سازمانی می‌باشند که صاحبنظران و پژوهشگران از منظرهای مختلفی بر آن پرداخته‌اند زیرا پیامدهای تعیین کننده ای در سازمان دارند. یکی از پیامدهای مهم آنها اثربخشی رهبری است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی کارکنان دانشگاه ارومیه به منظور ارتقاء اثربخشی رهبری می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد ۴۸۰ نفر می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 235 نفر تعیین گردید. برای نمونه‏گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده‌است. جهت جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های استاندارد سرمایه اجتماعی، توانمندسازی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی به کار گرفته شده است که روایی پرسشنامه‌ها توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ برای سرمایه اجتماعی88/0، توانمندسازی90/0، رضایت شغلی86/0 و عملکرد شغلی85/0 بدست آمد که از لحاظ آماری مناسب می‌باشند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شده‌است. یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی با نقش میانجی توانمندسازی اثر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نقش میانجی توانمندسازی اعضای هیأت علمی می‌توان گفت که مسئولین و مدیران دانشگاه بایستی شرایط و زمینه مساعد ارتقاء توانمندسازی در سیستم دانشگاه فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of social capital on job performance and job satisfaction : emphasizing the mediating role of employee empowerment

نویسندگان [English]

  • hassan roshani ali bene see 1
  • mohammad HASSANI 2
  • BEHNAZ MOHAJERAN 3
  • Hasan Ghalavandi 2
1 mohaghegh ardabili university
2 URMIA UNIVERSITY
3 Member of the faculty of Urmia University
چکیده [English]

Job satisfaction and job performance of the organization's people are among the important organizational categories that experts and researchers have discussed from different perspectives because they have decisive consequences in the organization.. The purpose of this research is to investigate the effect of social capital on job performance and job satisfaction through the mediation of employee empowerment in Urmia University in order to improve the effectiveness of leadership. The statistical population of the research is 480 employees of Urmia University, and the sample size was determined 235 using Morgan's table. A simple random sampling method was used for sampling. In order to collect data, standard questionnaires of social capital, empowerment, job satisfaction and job performance were used, and the validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor, as well as the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha method. For social capital 0.88, empowerment 0.90, job satisfaction 0.86 and job performance 0.85 were obtained, which are statistically appropriate. Pearson's correlation coefficient and structural equations were used to analyze the obtained data. The findings showed that social capital has a positive and significant effect on job performance and job satisfaction, and the results of data analysis showed that social capital has a positive and significant effect on job performance and job satisfaction with the mediating role of empowerment. Considering the mediating role of faculty members' empowerment, it can be said that university officials and managers should provide favorable conditions and conditions for the promotion of empowerment in the university system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • leadership
  • empowerment
  • job performance and job satisfaction