دوره و شماره: دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403 
طراحی و تبیین الگوی پرورش تفکر راهبردی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

10.22098/ael.2023.11373.1142

یونس رسول دشت؛ جعفر بیک زاد؛ یوسف بیگ زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی


شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی،رویکرد کیفی

10.22098/ael.2023.12577.1252

شهلا جان احمدی مریان؛ اعظم راستگو؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ مسعود امامی نژاد