نقش خود کارآمدی مدیران در یادگیری حرفه‌ای و اجتماعات یادگیری معلمان شهرستان چناران : نقش میانجی رهبری آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانش آموخته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/ael.2023.11798.1183

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی مدیران در یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری معلمان شهرستان چناران: سهم رهبری آموزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه معلمان شهرستان چناران می باشد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که طبق جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد پرسشنامه خودکارآمدی (Sherer & Adamz 1982) ، پرسشنامه یادگیری حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1397) ، پرسشنامه یادگیری اجتماعی قاسم زاده و همکاران (1397) و پرسشنامه رهبری آموزشی(Oliver, Hip & Leak, 2010) می باشد، نتایج جاصل از این پژوهش داد که خودکارامدی مدیران با یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری حرفه ای رابطه ای ندارد اما رهبری آموزشی با یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رهبری آموزشی رابطه بین خودکارامدی مدیران و اجتماعات یادگیری و همچنین رابطه بین خودکارامدی و یادگیری حرفه ای را واسطه گری می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of managers' self-efficacy in professional learning and learning communities of teachers in Chenaran city: the contribution of educational leadership

نویسندگان [English]

  • abolfazl ghasemzadeh 1
  • samira omidvar 2
  • salim kazemi 3
1 Associate Professor in Educational adminastrational , Department of Education Sciences Azerbaijan Shahid Madani University , Tabriz,, Iran.
2 A graduate of educational management at Shahid Madani University of Azerbaijan
3 Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of managers' self-efficacy in professional learning and teachers' learning communities in Chenaran city: the contribution of educational leadership. The statistical population of this research is all the teachers of Chenaran city, and the random sampling method was simple, according to Morgan's table, 200 people were selected as a sample. The data collection tool is the standard self-efficacy questionnaire (Sherer & Adamz 1982), the professional learning questionnaire of Qasimzadeh et al. (2017), the social learning questionnaire of Qasimzadeh et al. (2017) and the educational leadership questionnaire (Oliver, Hip & Leak, 2010). The results of this research showed that managers' self-efficacy has no relationship with professional learning and professional learning communities, but educational leadership has a positive and significant relationship with professional learning and learning communities. Also, the results of this research showed that between professional learning and professional learning communities, there is a positive and meaningful relationship, and educational leadership mediates the relationship between managers' self-efficacy and learning communities, as well as the relationship between self-efficacy and professional learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: self-efficacy
  • professional learning
  • learning communities
  • educational leadership