اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19 بر سبک زندگی دانش‌آموزان نوجوان: مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل متن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار، روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.22098/ael.2022.11084.1113

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19 بر سبک زندگی دانش‌آموزان نوجوان به شیوه کیفی بود. داده‌های پژوهش از اسناد بالادستی که شامل کلیه مقالات معتبر منتشر شده در 3 سال اخیر (سال‌های 2020 الی 2022) در داخل و خارج کشور بوده است، با 5 کلیدواژه‌ (اثرات روانی-اجتماعی، اثرات رفتاری، کووید-19، سبک‌زندگی و دانش‌آموزان نوجوان) در پایگاه‌های SID، Civilica، Noormags، Magiran، google scholar، science direct و academia جمع‌آوری و در چارچوب نرم‌افزار MAXQDA مورد بررسی قرار گرفته است. معیار ورود مقالات به پژوهش، محتوی قابل اجرا برای سوال پژوهش و مطالعات مربوط به متغیر هدف و معیارهای خروج خلاصه مقالات و عدم دسترسی به متن کامل مقاله بوده است. سنجش روایی با استفاده از روایی محتوی و برآورد پایایی داده‌ها با استفاده از روش هولستی انجام شد. یافته‌ها نشان داد از مجموع 69 مضمون شناسایی شده از کدگذاری اسناد و متون بالادستی، 3 مضمون سازمان‌دهنده شناسایی شد. مضمون سازمان‌دهنده اول اثرات روانی بوده که 30 مضمون فرعی، مضمون سازمان‌دهنده دوم اثرات اجتماعی بوده که 17 مضمون فرعی و مضمون سازمان‌دهنده سوم اثرات رفتاری بوده که 22 مضمون فرعی را پوشش دادند. براساس یافته‌ها، در بین کلیه مضمون‌های فرعی شناسایی شده، مضمون استرس، اضطراب، افسردگی، قرنطینه، انزوای اجتماعی، اختلال خواب و آسیب به خود مضامینی بودند که بیشترین توجه را در پژوهش‌ها به خود جلب نمودند. بنابرین نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی مطالعات طولی و رشدی و اجرای طرح مبسوط مبتنی بر شواهد، برای رفع نیازهای روانی-اجتماعی و رفتاری نوجوانان در طول همه‌گیری و همچنین پس از همه‌گیری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psycho-social and Behavioral Impact of Covid-19 on the Lifestyle of Adolescent Students: Study Based on Text Analysis

نویسندگان [English]

 • Siavash Mohammadi Mazlaghani 1
 • Mehrnaz Azadyekta 2
 • Jamal Sadeghi 3
1 PhD student in educational psychology, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Associate Professor Psychology, Islamic Azad University of science and research branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the psycho-social and behavioral effects of Covid-19 on the lifestyle of adolescent students using a qualitative method. Research data from upstream documents that include all valid articles published in the last 3 years (2020-22) in and outside the country, with 5 keywords (psychosocial effects, behavioral effects, Covid-19, lifestyle and adolescent students) Has been collected in SID, Civilica, Noormagz, Magiran, google scholar, science direct and academica databases and has been examined in the framework of MAXQDA software. Inclusion criteria for research were applicable content for research questions, studies related to the target variable, exclusion criteria were abstracts, lack of access to the full text of the article. Validity was assessed using content validity and data reliability was estimated using Holstie method. The results showed that out of 69-themes identified from the coding of upstream documents and texts, 3-organizing themes were identified. The first was the organizer of psychological effects, of which 30 were sub-themes, the second was the organizer of social effects, of which 17 were sub-themes, and the third was the organizer of behavioral effects, covering 22-sub-themes. According to the findings, among all the identified sub-themes, the themes of stress, anxiety, depression, quarantine, social isolation, sleep disturbance and self-harm were the topics that attracted the most attention in the research. Therefore, there is an urgent need to plan longitudinal and developmental studies and implement an extensive evidence-based plan to meet the psychosocial and behavioral needs of adolescents during and after the epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Psycho-social Impact
 • Behavioral
 • Lifestyle
 • Text analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 11 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1401