دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1403 
طراحی الگوی جامع و اثربخش سنجش تکوینی برای فیزیک دوره متوسطه

10.22098/ael.2024.15000.1428

مینا سلیمیان ریزی؛ مسعود گرامی پور؛ علی حسینی خواه؛ مرجان کیان