طراحی و تبیین الگوی پرورش تفکر راهبردی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی؛ بناب، ایران

2 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ،ایران

10.22098/ael.2023.11373.1142

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی پرورش تفکر راهبردی مدیران دانشگاه آزاداسلامی انجام شد. جامعه آماری این پژوه خبرگان دانشگاهی هستند که دارای سابقه و تحصیلات مرتبط با پژوهش در دانشگاه آزاد بوده اند. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و تعداد نمونه تا رسیدن به اشباع نظری افزایش یافت، در نهایت 16 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ها (نیمه ساختارمند)، از روش کدگذاری در نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. بدین ترتیب که داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مطابق با فرایند نظریه پردازی داده بنیاد با استفاده از نرم افزار Maxqda برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی دربرگیرنده 1.عوامل فردی2.عوامل سازمانی 3.گفتمان سازی است. پدیده محوری در برگیرنده پرورش تفکر راهبردی مدیران است که شامل 1.بعد فردی2.بعد شهودی3.دید سیستمی است. عوامل زمینه ای در برگیرنده 1.بستر فرهنگی 2.زمینه یادگیری 3.عوامل روانشناختی 4.استقلال سازمانی است. و عوامل مداخله ای در برگیرنده عوامل محیطی در دو بعد 1: درون سازمانی و 2: برون سازمانی است. راهبردها شامل مدیریت استعداد در دو بعد 1: استعدادیابی 2: جذب و نگهداشت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the strategic thinking development model of Islamic Azad University administrators

نویسندگان [English]

  • younes rasoldasht 1
  • Jafar beikzad 2
  • yousf beigzadah 3
  • farhad Nejad Haji Ali Irani 3
1 PhD student, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University; Bonab, Iran
2 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Designing and explaining the strategic thinking development model of Islamic Azad University administrators. The statistical population of this study is academic experts who have experience and education related to research in Azad University. The snowball method was used for sampling and the number of samples increased until reaching theoretical saturation, finally 16 people were selected as samples. To analyze the data obtained from the (semi-structured) interviews, the coding method has been used in foundational data theorizing. In this way, the data obtained from the interviews have been used from the three-step process of open, central and selective coding in accordance with the foundation's data theorizing process using Maxqda software for data analysis. The results of the research showed that the causal conditions include 1. individual factors 2. organizational factors 3. discourse creation. The central phenomenon includes the development of managers' strategic thinking, which includes 1. the individual dimension, 2. the intuitive dimension, 3. the systemic view. Contextual factors include 1. Cultural background 2. Learning environment 3. Psychological factors 4. Organizational independence. And intervention factors include environmental factors in two dimensions: 1: internal and 2: external. The strategies include talent management in two dimensions: 1: talent acquisition, 2: attraction and retention.

Keywords: Strategic thinking, individual factors, organizational factors, discourse creation, Islamic Azad University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • individual factors
  • organizational factors
  • discourse creation
  • Islamic Azad University