بررسی و ارزیابی دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: کارمندان دانشگاه اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22098/ael.2023.12479.1244

چکیده

این پژوهش به بررسی شاخص‌های سازمان یادگیرنده در بین کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه اردکان، بر اساس پنج شاخص قابلیت‌های فردی، الگوهای ذهنی، آرمان‌ مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی از مدل پیتر سنگه می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق 44 نفر از کارکنان دانشگاه اردکان هستند که همه آن‌ها در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته‌اند. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا پرسشنامه‌ی سازمان یادگیرنده تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط متخصصان، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد که عدد 95/0 بدست آمد. پس از تکمیل پرسشنامه توسط کارکنان، داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS 26.0 شدند. ابتدا نرمال بودن داده‌ها، با استفاده از آزمون چولگی و کشیدگی مشخص شد. سپس براساس آزمون‌ پارامتریک تی تک‌نمونه‌ای مشخص شد که دانشگاه اردکان از لحاظ تمام شاخص‌های سازمان یادگیرنده در وضعیت مطلوبی بوده و مورد تأیید قرار گرفت؛ به بیان دیگر، دانشگاه اردکان یک سازمان یادگیرنده محسوب می‌شود. در ادامه نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دادند که رتبه هر کدام از این شاخص‌ها یکسان نبوده و شاخص تفکر سیستمی بهترین وضعیت و شاخص یادگیری تیمی بدترین وضعیت را دارد. نهایتاً با توجه به آزمون تی مستقل و ANOVA، مشخص گردید تنها متغیر جنسیت رابطه معناداری با سازمان یادگیرنده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of University as a Learning Organization (Case Study: Ardakan University Employees)

نویسندگان [English]

  • Ali Nadizadeh 1
  • Mitra Moubed 2
  • Mohsen Bahrami 3
1 Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department, Ardakan University, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department, Ardakan University, Iran
3 B.S., Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department, Ardakan University, Iran
چکیده [English]

This study examines the learning organization indexes among the employees of Ardakan University. The indicators are based on the five disciplines of learning organizations in Senge’s model; individual capabilities, mental models, building a shared vision, team learning and systems thinking. The statistical population of this research is 44 employees of Ardakan University, all of whom were questioned in this research. In order to carry out this research, first the learning organization questionnaire was prepared and after its validity was verified by experts, the reliability of the questionnaire was measured with Cronbach's alpha, and the value was 0.95. After completing the questionnaire by the employees, the data were entered into SPSS 26.0 software. First, the normality of the data was determined by using the skewness and kurtosis test. Then, based on the one sample T-test, it was confirmed that Ardakan University was in a favorable condition in terms of all the indicators of the learning organization; In other words, Ardakan University is considered a learning organization. Further, the results of the Friedman test also showed that the rank of each of these indicators is not the same, and the system thinking index has the best status and the team learning index has the worst status. Finally, according to the independent t-test and ANOVA, it was found that only the gender variable has a significant relationship with the learning organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • Ardakan University
  • Peter Senge&rsquo
  • s questionnaire
  • Systems thinking index
  • Team learning index