مروری نظام مند بر مطالعات مدیریت کلاس درس؛ عوامل اثرگذار و پیامدهای آن در دورۀ ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران

2 گروه آموزش زبان انگیسی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22098/ael.2024.14739.1419

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش ارائه تصویر روشنی از وضعیت مدیریت کلاس‌درس؛ عوامل اثرگذار و پیامدهای آن بر معلمان و دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی ایران بوده است.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، مروری نظام‌مند تلقی می‌شود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه مطالعاتی است که از جوانب مختلف به موضوع مدیریت کلاس درس دوره ابتدایی در ایران پرداخته‌اند. در جستجوی اولیه، با استفاده از CASP و بر اساس معیارهای ورود، 31 مقاله از مجموعه اولیه 68 مقاله بازیابی‌شده، انتخاب شدند. به منظور بررسی کیفیت پایایی قابل اعتماد بودن، از ضریب کاپای کوهن که 81/0 به‌دست آمد، استفاده شد.

یافته ها: یافته‌ها نشان داد که پژوهش‌های پیشین در زمینه مدیریت کلاس درس دورۀ ابتدایی در ایران بر چهار مضمون اصلی متمرکز شده است: مفهوم‌سازی مدیریت کلاس درس در دوره ابتدایی، سبک غالب مدیریت کلاس درس معلمان، متغیرهای مرتبط با سبک های مدیریت کلاس درس و در نهایت چالش‌های آن در بین مطالعات ایرانی که 42 مفهوم در 14 محور با 5 مضمون مورد توجه بوده است که از بین این مضامین، مضمون چالش‌های مدیریت کلاس درس با کمبود مطالعه مواجه بوده است.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر می تواند برای سیاستگذاران آموزشی کاربرد داشته باشد. مدیران مدرسه و برنامه‌ریزان آموزشی در مدارس برای ایجاد یک محیط پویا و ایجاد شوق در یادگیری دانش‌آموزان معلمان دوره ابتدایی با سبک‌های مؤثر مدیریت کلاس آشنا سازند و مزیت‌های سبک مدیریت کلاس تعامل‌گرا را به معلمان دوره ابتدایی به لحاظ تقویت مهارت‌های روانشناختی و مهارت‌های تحصیلی و عملکردی بشناسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A systematic review of studies of classroom management and its consequences and influencing factors in primary schools

نویسندگان [English]

  • seyyedmohammad seyyedkalan 1
  • Diyar Mazharpour 2
  • Kobra Javan 3
1 Department of Educational Sciences, Farhangian University, P.O. BOX 14665-889, Tehran, Iran.
2 Department of English language teaching , Farhangian University, P.O. BOX 14665-889, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: This paper aims to present a clear picture of the state of classroom management, its consequences and influencing factors on teachers and students in Iranian primary schools.

Research Methodology: Classified as a systematic review, this study's statistical population includes all research exploring primary school classroom management in Iran from various perspectives. After an initial search based on entry criteria and using CASP, 31 articles were selected for systematic review from 68 initially retrieved articles. Cohen's kappa coefficient was employed to assess the quality and reliability of the chosen articles, resulting in a coefficient value of 0.81.

Findings: Findings showed that previous studies in the field of primary school classroom management have mainly focused on four key themes: the conceptualization of classroom management in elementary schools, prevalent classroom management styles among teachers, variables associated with classroom management styles, and Iranian studies have identified 42 concepts across 14 axes within five themes. Notably, the theme of classroom management challenges was relatively underrepresented in the existing literature.

Conclusion: The outcomes of this study are significant for educational policymakers, school administrators, and educational strategists. Creating a dynamic learning environment and fostering enthusiasm among primary school educators to adopt effective classroom management styles, particularly interactive approaches, can enhance psychological, academic, and performance skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom management
  • classroom management style
  • elementary education
  • systematic review