طراحی الگوی آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 2. استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 3. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22098/ael.2024.14692.1416

چکیده

مقدمه و هدف: ادغام اهداف توسعه پایدار از طریق روش‌های پایدار یاددهی و یادگیری در سیستم آموزش عالی برای بهبود جامعه‌ی انسانی و جهان غیرانسانی نقش دارد. به این جهت هدف تحقیق طراحی الگوی آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در سیستم آموزش عالی بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق کیفی با رویکرد فراترکیب بوده است که در جامعه مجلات معتبر ملی و بین المللی از سال 2000 تا 2024 اجرا شد و تعداد 187 مقاله به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 28مقاله با توجه به روش کدگذاری با استفاده از نرم افزار M axqda مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق مطابق با مطالعه فراترکیب نشان داد که آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در ابعاد ساختاری سازمانی، شایستگی پایدار، برنامه ریزی درسی، اهداف و ارزش‌ها، تحقیق و نوآوری، مشارکت، مسئولیت پذیری، راهبردهای یاددهی یادگیری، محرک‌های پایداری، ارزیابی و بازخورد مورد توجه مطالعات ملی و بین المللی بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: مد نظر قرار دادن این ابعاد در سیستم آموزش عالی در جهت کیفی سازی آموزش از طریق توانمندسازی دانشجویان برای تفکر و عمل به شیوه‌های پایدار و آینده نگر بر شکل گیری جامعه پایدار نقش دارند و نتیجه‌ی آن پیشرفت توسعه‌ی انسانی پایدار، یادگیری دانش، یادگیری برای زیستن و زندگی با هم و یادگیری انجام دادن کار برای کمک به خود و جامعه جهانی سازنده می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model design of education based on sustainable development in the higher education

نویسندگان [English]

  • kamran bagherimajd 1
  • faramarz sabeghi 2
  • kosar khajedad 3
1 Assistant professor in department of education, university of sistan and baluchestan, zahedan, iran
2 Assistant professor in department of education, university of sistan and baluchestan, zahedan, iran
3 3. MA student in education management, university of sistan and baluchestan, zahedan, iran
چکیده [English]

Background and Objective: The integration of sustainable development goals through sustainable methods of teaching and learning in the higher education plays a role in improving the human society and the non-human world. The purpose of the research was to design a model of education based on sustainable development in the higher education.
research methodology: The research method was qualitative based on Meta-synthesis. The research community of standard reference national and international journals was implemented from 2000 to 2024. And 187 articles were considered. Then, 28 articles have been analyzed according to the coding method with using Maxqda software.
Findings: The research results according to Meta-synthesis study showed that education based on sustainable development in organizational structural dimensions, sustainable competence, curriculum planning, goals and values, research and innovation, participation, responsibility, learning teaching strategies, sustainability drivers, Evaluation and feedback have been the focus of national and international studies.
Conclusion: Considering these dimensions in the higher education in order to improve the quality of education through empowering students to think and act in sustainable and forward-looking ways, they play a role in the formation of a sustainable society. And the result is the progress of sustainable human development, learning knowledge, learning to live and living together, and learning to do work to help oneself and the global community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • sustainable education
  • sustainable development
  • higher education