طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مدیریت بالندگی حرفه‌ای دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

2 دانشگاه کاشان

3 مدیریت آموزشی،علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اصفهان،اصفهان، ایران

4 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

10.22098/ael.2024.14675.1413

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مدیریت بالندگی حرفه‌ای دانشگاه فرهنگیان بود. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی و رویکرد آن ترکیبی (متوالی- اکتشافی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل صاحب-نظران و متخصصان علوم تربیتی شاغل در دانشگاه فرهنگیان و ابزار مطالعه، مصاحبه نیمه- ساختار‌مند، بود. حجم نمونه در بخش کیفی، 10 نفر از صاحب‌نظران در ارتباط با ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مدیریت بالندگی حرفه ای بوده که به روش هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1402-1401 بود که از بین آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 260 نفر به‌عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظر متخصصان و روایی سازه آن‌ها از طریق تحلیل عاملی تأیید گردید. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج همبستگی‌ها نشان داد که برای مدیریت بالندگی حرفه‌ای دانشگاه فرهنگیان داشتن ارتباطات قوی می‌تواند، بالندگی مدیریت حرفه‌ای دانشگاه فرهنگیان را روز به روز بهتر کند. شاخص‌های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری بیانگر این است که داده‌ها، مدل نظری پژوهش را حمایت می‌کنند و برازش داده‌ها به مدل برقرار بوده است. در مجموع ضریب همبستگی بین ارزیابی اثر بخشی دوره‌های آموزشی مدیریت بالندگی حرفه‌ای و متغیرهای (آموزشی، اجتماعی، اجرایی، سازمانی، فردی،مالی- اداری، مدیریتی، نظارت وهدف‌گذاری) در سطح (01/0 ≥p) برقرار است. بر این اساس ضروری است،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluating the effectiveness of professional growth management training courses at Farhangian University

نویسندگان [English]

  • mohammadreza abdoli 1
  • ali yazdkhasty 2
  • tagi Aghahoseini, 3
  • Hadi RAmazanian 4
1 Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh branch
2 university of kashan
3 Educational Management, Educational Sciences, Farhangian University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Tehran University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

The effectiveness of training courses is a part of the functions of managers who implement educational projects. The aim of this research was to design a model for evaluating the effectiveness of training courses in the management of professional growth in Farhangian University. The descriptive research method and its approach is mixed (sequential-exploratory). Statistical society The research in the qualitative part included experts and educational science specialists working in Farhangian University and the study tool was semi-structured interview. The sample size in the qualitative section was 10 experts in connection with the evaluation of the effectiveness of professional growth management training courses, who were selected in a targeted way using the snowball technique. In the quantitative part, the statistical population included all the faculty members of Farhangian University in the academic year 1402-1401, out of which 260 people were selected as the statistical sample size using the random cluster sampling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation of educational effectiveness
  • management of professional maturity
  • Farhangian University