تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی با میانجیگری آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/ael.2023.12034.1208

چکیده

پیچیدگی شرایط محیطی، پویایی و نامطمئن بودن از جمله نشانه‌های عصر جدید کوانتومی است. اجرای مدل کوانتومی باعث می‌شود که سازمان‌ها مدام در حال تغییر، چابک و در آنها ابتکار و معلومات آزادانه در جریان باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه اثر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی از طریق آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی بود. تحقیق حاضر از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان (اداره کل، ناحیه یک و ناحیه دو) به تعداد 512 نفر تشکیل دادند، که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و بهره‌گیری از جدول کرجسی مورگان تعداد 226 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد مهارت‌های کوانتومی مدیران میرصفیان (1395)، آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی گراهام (2006) و چابکی سازمانی شریفی و ژانک (1999) استفاده گردید. برای روایی پرسشنامه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب 87/0، 94/0 و 95/0 برآورد گردید. قبل از انجام تحلیل عاملی به منظور رعایت پیشفرض‌های مربوطه، از آزمون کرویت بارتلت و برای بررسی کفایت نمونه و مناسب بودن داده‌ها از آزمونKMO استفاده شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری توسط دو نرم افزار Spss و Lisrelتحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی با میانجیگری آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی

نویسندگان [English]

  • siroos ghanbari 1
  • ali khaleghkhah 2
  • ali moradi 3
1 Professor of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor of Philosophy of Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 PhD student in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Complexity of environmental conditions, dynamism and uncertainty are among the signs of the new quantum era. The implementation of the quantum model makes organizations constantly changing, agile, and in which innovation and information flow freely. The current research sought to study the effect of managers' quantum skills on organizational agility through employees' readiness for organizational change. In terms of quantitative nature, in terms of practical purpose and method of implementation, the present research was a descriptive correlational type structural equation method. The statistical population of this research was made up of all the employees of the education departments of Hamedan city (general administration, district one and district two) in the number of 512 people, and 226 people were selected for the study by stratified random sampling method and using the Karjesi Morgan table. In order to collect data, three standard questionnaires of quantum skills of Mirsefian managers (2015), readiness of employees for organizational change by Graham (2006) and organizational agility of Sharifi and Zhanek (1999) were used. For the validity of the questionnaires, confirmatory factor analysis was used and Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability, which was estimated as 0.87, 0.94 and 0.95 respectively. Before conducting factor analysis, Bartlett's sphericity test was used to meet the relevant assumptions, and KMO test was used to check the adequacy of the sample and the appropriateness of the data. After collecting the data, they were analyzed using Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling by Spss and Lisrel software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • organizational change
  • organizational agility
  • quantum skills