اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عادل زاهد بابلان

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=279
zaheduma.ac.ir
0000-0001-8653-9602

مدیر مسئول

دکتر مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=372
m_moeinikiauma.ac.ir
0000-0002-8605-4477

اعضای هیات تحریریه

دکتر عادل زاهدبابلان

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=279
zaheduma.ac.ir
0000-0001-8653-9602

دکتر مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=372
m_moeinikiauma.ac.ir
0000-0002-8605-4477

دکتر محمد حسنی

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=24&Ln=fa
m.hassaniurmia.ac.ir

دکتر یداله مهرعلی زاده

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

edupsy.scu.ac.ir/~mehralizadeh.y
mehralizadeh_yscu.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان- ایران.

basu.ac.ir/~s.ghanbari
s.ghanbaribasu.ac.ir
0000-0002-2541-693X

دکتر رضا هویدا

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان- ایران.

eduold.ui.ac.ir/~r.hoveida/
r.hoveidaedu.ui.ac.ir
0000-0003-0336-4291

دکتر علی اکبر امین بیدختی

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان، سمنان- ایران.

aaminbeidokhti.profile.semnan.ac.ir
a.aminbeidokhtisemnan.ac.ir

h-index: 7  

دکتر سیدحمیدرضا علوی

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه باهنر، کرمان – ایران

uk.ac.ir/~hralavi
hralaviuk.ac.ir

دکتر حسین تقوی قره بلاغ

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=1324&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
taqaviuma.ac.ir

دکتر مهران فرج الهی

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران

ensani.ir/fa/article/author/35506
farajollahimyahoo.com

دکتر ناصر ناستی زائی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران

www.usb.ac.ir/astaff/nastiezaie/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
n_nastie1354ped.usb.ac.ir

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mansour
dr.bayramiyahoo.com

دکتر اسکندر فتحی آذر

آموزش علوم استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?fathiazar
e-fathiazartabrizu.ac.ir

دکتر جلیل یونسی بروجنی

سنجش و اندازه گیری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/5902580/
jalilyounesigmail.com

دکتر تقی زوار

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ed.azaruniv.ac.ir/Page/34/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
zavvarazaruniv.edu

دکتر حمید فرهادی راد

مدیریت آموزشی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

edupsy.scu.ac.ir/~h.farhadirad
h.farhadiradscu.ac.ir

h-index: 4  

دکتر علی خالق خواه

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=772
alikhaleggmail.com

مدیر داخلی

دکتر تقی اکبری

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1343
akbari-tauma.ac.ir