تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/ael.2023.1553

چکیده

وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی‌سابقه‌ای را بر سیستم آموزشی کشور تحمیل کرده است و آموزش دروس و از جمله تربیت بدنی بصورت مجازی و غیر حضوری انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کرونا می‌باشد. رویکرد این مطالعه کیفی بوده و استراتژی آن روش پدیدارشناسی می‌باشد. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 15 مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با استفاده از نرم افزار مکس‌کیودا کد گذاری باز گردید و داده‌های جمع‌آوری شده به اجزای مفهومی کوچک تجزیه شدند. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی استفاده شد و دو نفر داور بیرونی تحقیق را زیر نظر داشتند. برای بررسی پایایی با توجه به نظر سیلورمن سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام داده و نتایج کدگذاری بیش از 80 درصد کدهای باز با هم یکسان بودند. مطابق فرآیند روش شناختی نخست از دل داده‌های اولیه، تعداد 63 کد باز به دست آمد. در گام‌ بعدی، کدهای‌ شـناسایی‌ شـده براساس میزان تشابه مـفهومی، دسـته‌بندی و ترکیب شده و در قالب چهار مؤلفه سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید که به ترتیب اهمیت شامل مؤلفه‌های فرآیند، خروجی سیستم، ورودی سیستم و بازخورد بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers'''' Lived Experience of the Effectiveness of Physical Education Training During Covid-19

نویسندگان [English]

  • Abbas Naghizadeh Baghi
  • Mehrdad Moharram Zadeh
  • Naser sorati
  • hossein kordloo
university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

The new situation caused by the corona outbreak has imposed unprecedented conditions on the country''''''''''''''''s education system, and the teaching of courses, including physical education, is done virtually and in absentia. The aim of this study was to investigate the lived experience of teachers of the effectiveness of physical education training during coronavirus disease. The approach of this study is qualitative and its strategy is phenomenological method. Its statistical population consists of all physical education teachers in Ardabil province. Using Purposeful sampling methods until reaching theoretical saturation, 15 participants were selected. The research tool was a semi-structured interview, ensuring confidentiality, the interviews were recorded, then implemented and typed in office software, and finally coded using AXQDA20 software, and the collected data was parsed into small conceptual components. In this study, the external arbitrator method was used to evaluate the validity of the research and two external judges monitored the research and gave consultative opinions. To check the reliability, according to Silverman, three experts performed data coding and the coding results of more than 80% of the open source code were the same. According to the first methodological process, from the initial data, the relevant codes were identified and 63 open codes were obtained. In the next step, the identified codes were categorized and combined based the degree of conceptual similarity and extracted in the form of four components of the physical education system in schools during the Corona period, which included process components, system output, system input and feedback, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Effectiveness
  • Lived experience
  • Physical education training