سنتزپژوهی شاخص ها و مؤلفه های برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی برای فراگیران دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

3 استادیار گروه مبانی فلسفی – اجتماعی تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

توجه به بهزیستی و ارتقاء کیفیت زندگی از اهداف مهم در جوامع در سالیان اخیر است، از سویی در نظام‌های تعلیم و تربیت سعی می‌شود تا زمینه بهزیستی فراگیران در ابعاد مختلف را فراهم سازند. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی فراگیران دوره دوم ابتدایی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی می‌باشند (186 مقاله) که از سال 2012 میلادی و 1392 شمسی تاکنون در مورد الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر بهزیستی فراگیران در پایگاه‌های تخصصی و علمی ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش 30 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده‌ها و به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوا به شیوه مقوله‌بندی برمبنای الگوی سنتزپژوهی روبرتس استفاده شده است. جهت بررسی اعتبار یافته‌ها از کدگذاری مجدد یافته‌ها بر مبنای روش اسکات (2012) استفاده شده و ضریب توافق بین ارزشیابان 83 درصد محاسبه گردید. مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر بهزیستی در 7 بُعد، 27 محور و 115 مقوله شامل ابعاد ویژگی‌های فراگیران، ویژگی‌ معلم، رویکردهای یاددهی-یادگیری، محتوا، شاخص‌های بهزیستی، محیط و ویژگی‌های ارزشیابی سازماندهی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Welfare-Based Curriculum Indicators and Components for Second Grade Learners

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Shahjavan 1
  • Hossein Momenimahmouei 2
  • Marzieh Aai 3
  • turaj Falah 2
1 PhD Student in Educational Planning, Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University
2 Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Philosophical-Social Foundations of Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Paying attention to welfare and improving the quality of life is one of the important goals in societies in recent years. On the other hand, in education systems, efforts are made to provide the welfare of learners in various dimensions. Therefore, the aim of this study is to identify the dimensions and components of the curriculum based on the well-being of second grade students. The approach of the present study is qualitative and its method is synthesis research. The research population is all articles (186 articles) that have been presented in the specialized and scientific databases since 2012 and 2013 on the curriculum model based on the well-being of learners. The research sample is 30 articles, which were purposefully selected based on thematic monitoring, theoretical data saturation. Research data were collected from qualitative analysis of the studied documents. In order to analyze the data, content analysis was used in a categorical manner based on Roberts's research synthesis model. In order to check the validity of the findings, the coding of the findings based on Scott (2012) method was used and the agreement coefficient between the evaluators was calculated to be 83%. Components and indicators of welfare-based curriculum model in 7 dimensions, 27 axes and 115 categories including dimensions of learners' characteristics, teacher's characteristics, teaching-learning approaches, content, welfare indicators, environment and characteristics Evaluations were organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COMPONENTS
  • CURRICULUM
  • Welfare
  • SECONDARY SCHOOL
  • SYNTHESIS