تحلیل پیشایندها و پسایندهای پیاده‏ سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، واحد دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/ael.2022.11422.1147

چکیده

پژوهش حاضر دارای رویکردی آمیخته، از نظر هدف کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمّی پژوهش شامل اساتید و خبرگان می‏باشند روش نمونه‏گیری هدفمند و 23 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‏ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کیفی پژوهش داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‏افزار MAXQDA و فرآیند کدگذاری تحلیل و از این طریق پیشایندها و پسایندهای پیاده‏سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی شناسایی شدند. در نهایت در بخش کمّی برای مشخص نمودن میزان اهمیت و اولویت‏بندی آن‎ها از روش دلفی فازی بهره گرفته شد. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که امکانات و فناوری به روز، ایجاد پایگاه دانش، تسهیم دانش، خط‏مشی‏گذاری برای بسط و تعامل دانش، ایجاد و جذب دانش، ایجاد انگیزه در سازمان، هدف گذاری در استقرار دانش، ذخیره‏سازی دانش، حمایت سازمانی، ایجاد سیستم ارتباطی مؤثر، تمرکززدایی و رسمیت‏زدایی، آموزش کارکنان و ساماندهی دانش به عنوان پیشایندهای پیاده‏سازی مدیریت دانش و افزایش بهره‏وری، بهبود یادگیری، انعطاف‏پذیری، افزایش توجه به محیط درونی و بیرونی، توانمندسازی کارکنان، بهبود فرهنگ کارگروهی، همراستایی اهداف سازمانی با اهداف مدیریت دانش، بهبود فرهنگ مشارکتی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تغییر رفتار کارکنان، افزایش سطح آگاهی، ارائه خدمات بهتر و ممانعت از دوباره‏کاری نیز به عنوان پسایندهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Antecedents and Consequences of the Implementation of Knowledge Management in the Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Niloufar Shamoradi 1
  • Mojtaba Moazzami 2
  • Fatemeh Ahmad Beigi 2
1 PhD student, Department of Educational Sciences, North Tehran branch, Islamic Azad University branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research has a mixed approach, in terms of applied and descriptive survey goals. The statistical population of the research in the qualitative and quantitative part of the research includes professors and experts, and 23 people were selected as a sample.The data collection tool is a semi-structured interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part, whose validity was confirmed using content validity and its reliability was confirmed using the inconsistency rate.In the qualitative part of the research, the obtained data were analyzed using MAXQDA software and the coding process, and in this way, the antecedents and consequences of the implementation of knowledge management in the higher education system were identified.Finally, in the quantitative part, fuzzy Delphi method was used to determine their importance and prioritization.The findings of the research indicate that up-to-date facilities and technology, creating a knowledge base, sharing knowledge, making a policy for the development and interaction of knowledge, creating and absorbing knowledge, creating motivation in the organization, setting goals in establishing knowledge, saving Creating knowledge, organizational support, creating an effective communication system, decentralization and deformalization, training employees and organizing knowledge as precursors to implementing knowledge management and increasing productivity, improving learning, flexibility,increasing attention to the internal environment and External, empowering employees, improving work group culture, aligning organizational goals with knowledge management goals, improving collaborative culture, increasing transparency and accountability,changing employee behavior, increasing awareness, providing better services and preventing rework are also the consequences of implementation.Knowledge management in the higher education system was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antecedents
  • consequences
  • knowledge management
  • higher education system