تبیین نقش مدیریت و برنامه درسی استعدادیابی، سبک‌های مقابله با تنیدگی روانی و منبع مهار تحصیلی با بروز رفتارهای ایزانی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند- ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد، واحد مرند، مرند- ایران.

10.22098/ael.2022.11862.1190

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش مدیریت و برنامه درسی استعدادیابی، سبک‌های مقابله با تنیدگی روانی و منبع مهار تحصیلی با بروز رفتارهای ایزانی در دانش آموزان پسر متوسطه دوم ارومیه انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم ناحیه یک ارومیه در سال تحصیلی 1398-99 است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی 237 نفر به‌عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد مدیریت استعدادیابی احمدی و سرلک (1391)، سبک‌های مقابله با تنیدگی روانی اندلر و پارکر (1990)، منبع مهار تحصیلی ترایس (1985) و بروز رفتارهای ایزانی با اقتباس از مقیاس رفتارهای پرخطر YRBSS (2013) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد جذب استعدادها، همسوسازی و نگهداشت استعدادها، توسعه استعدادها، بازیابی استعدادها، سبک مقابله مساله مدار، سبک مقابله اجتنابی، منبع مهارتحصیلی بیرونی 42 درصد از واریانس بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر را بصورت معناداری تبیین می‌کنند. از طرفی متغیرهای جذب استعدادها، همسوسازی و نگهداشت استعدادها، توسعه استعدادها، بازیابی استعدادها، سبک مقابله مساله مدار، سبک مقابله اجتنابی، منبع مهارتحصیلی بیرونی بطور مستقیم بر بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر تأثیر دارند. همچنین منبع مهارتحصیلی درونی بطور غیر مستقیم، از طریق بازیابی استعدادها بر بروز رفتارهای ایزانی و پرخطر اثر می‌گذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود برای کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان، در مدارس به شناسایی استعدادها و کنترل رفتارهای دانش آموزان توجه ویژه‌ای بکنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clarifying the role of management and talent search curriculum, styles of coping with mental stress and the source of academic restraint with the occurrence of antisocial behaviors in students

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagaei 1
  • Ruqiyeh Alizadeh Qaylo 2
1 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand-Iran.
2 Ph.D. student in Curriculum Planning, Azad University, Marand Branch, Marand-Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of explaining the role of management and talent search curriculum, styles of coping with mental stress and the source of academic inhibition with the occurrence of Izanian behaviors in second secondary male students of Urmia. The research method is descriptive and correlational of structural equation modeling. The statistical population includes all secondary school boys of the first district of Urmia in the academic year 2018-2019, and 237 people were selected as a statistical sample for the study using the random cluster sampling method. To collect research data from four standard talent management questionnaires of Ahmadi and Serlak (2013), Endler and Parker's (1990) styles of coping with psychological stress, Trice's source of academic inhibition (1985) and the incidence of Izani behaviors adapted from the YRBSS high-risk behavior scale. 2013) was used. The research data was analyzed using structural equation modeling. The results of the regression analysis showed that attracting talents, aligning and maintaining talents, developing talents, restoring talents, problem-oriented coping style, avoidant coping style, external source of productive skills significantly explain 42% of the variance in the occurrence of risky and risky behaviors. On the other hand, the variables of talent attraction, talent alignment and maintenance, talent development, talent recovery, problem-oriented coping style, avoidant coping style, and external skill source have a direct effect on the occurrence of dangerous and risky behaviors. Also, the source of internal skills indirectly affects the emergence of dangerous and risky behaviors through the recovery of talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • talent management
  • coping styles with mental stress
  • source of academic restraint
  • Izanian behaviors