شناسایی عوامل موثر بر جذب و استخدام در بخش دولتی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار،مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22098/ael.2022.1915

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی و عارضه‌یابی عوامل موثر بر جذب و استخدام در آموزش و پرورش استان لرستان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای - کاربردی و روش پژوهش، ترکیبی (کمی- کیفی از نوع تحلیل محتوا) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران و کارشناسان خبره به تعداد 15 نفر بود که تا حد اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد. همچنین در بخش کمی، کلیه مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان لرستان می‌باشد که برآورد اولیه نشان می دهد که تعداد آنها 110 نفر است. پس از استخراج مولفه‌ها و ابعاد جذب و استخدام کارکنان از طریق مصاحبه، پرسشنامه‌ای تنظیم و در بین مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان لرستان توزیع شد. تا نسبت به سنجش عوامل موثر بر جذب کارکنان اقدام گردد. بر اساس مبانی نظری، ابتدا جدول تحلیلی تنظیم و پس از مصاحبه جدول تحلیلی ثانویه تهیه و نسبت به برازش مدل آن از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 2 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که نه عامل عوامل سازمانی، عوامل فردی، متغیرهای شغلی، ویژگی‌های شخصیتی، مهارت شناختی، سرمایه انسانی، پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی و فرآیند جذب به عنوان عوامل موثر بر بر جذب و استخدام در آموزش و پرورش استان لرستان شناسایی گردیدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به منظور جذب و استخدام کارکنان خود نیازمند توجه به عوامل شناسایی شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

عنوان مقاله / English Identify the factors affecting recruitment and employment in the public sector (Case study: General Department of Education of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • aref yarahmadi 1
  • hajieh Rajabi Farjad 2
  • Nader Sheikholeslami 3
1 Master of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resources, Amin Police Universitys, Tehran, Iran
3 Assistant Professor,,Department of Management, School of Management, Tehran-North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying and finding the complications of factors affecting recruitment and employment in education and training in Lorestan province. The current research is developmental-applicative in terms of its purpose and the research method is a hybrid (quantitative-qualitative type of content analysis). The statistical population of the research in the qualitative part included managers and expert experts in the number of 15 people, and interviews were carried out until theoretical saturation. Also, in the quantitative section, there are all education managers and experts of Lorestan province, whose initial estimate shows that their number is 110 people. After extracting the components and dimensions of recruiting and hiring employees through interviews, a questionnaire was prepared and distributed among the education managers and experts of Lorestan province. To measure the effective factors on recruiting employees. Based on the theoretical foundations, first an analytical table was prepared and after the interview, a secondary analytical table was prepared and its model fit was checked by structural equation modeling and Smart PLS version 2 software. The results of the research showed that nine factors, organizational factors, individual factors, job variables, personality traits, cognitive skills, human capital, individual consequences, organizational consequences and recruitment process were identified as effective factors on recruitment and employment in education and training in Lorestan province. . Based on the findings of the research, the General Department of Education of Lorestan province needs to pay attention to the identified factors in order to attract and hire its employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recruitment
  • organizational factors
  • personality traits
  • personal consequences
  • education