شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی،رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ،واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ، اردبیل ،ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 گروه علوم تربیتی ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

5 گروه علوم تربیتی ،واحد آستار ، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا ،گیلان ،ایران

10.22098/ael.2023.12577.1252

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی با استفاده از رویکرد کیفی سنتز پژوهی انجام شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش سنتز پژوهی با رویکرد هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی و انگلیسی چاپ شده در حوزه توسعه فردی در بین سالهای 1380 تا 1401 می‌باشد. در این راستا، کلید واژه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و مقالات و اسناد بدست‌آمده با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار‌گرفتند که در نهایت 22 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کد گذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری، انتخابی) ازطریق نرم‌افزار MaxQDA 2020 تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج تحلیل داده ها برای جمع‌آوری داده‌ها 125 کد باز شناسایی شد که در 4 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل فردی، آموزشی پژوهشی، سازمانی و اجتماعی بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی تاثیر گذار است. بنابراین مدیران آموزش عالی باید بسترهای لازم را برای توسعه فردی اعضای هیئت علمی فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and designing a model of effective factors on the individual development of faculty members. a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • shahla janahmadi 1
  • azam rastgoo 2
  • Yousef Namvar 3
  • صدرالدین ستاری 4
  • masod emaminejad 5
1 Department of Educational Sciences, University of Humanities, Ardabil Azad University, Ardabil, Iran Humanities, Ardabil Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Educational Sciences. Ardabil Branch. Islamic Azad University. Ardabil. IRAN
3 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
4 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
5 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, AStara Azad University, gilan, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of identifying and designing a model of factors affecting the individual development of faculty members using the qualitative approach of research synthesis. The current research was conducted in the framework of a qualitative approach and using the research synthesis method with the seven-step approach of Sandelowski and Barroso (2007).The studied statistical community includes all Persian and English researches and studies published in the field of personal development between 1380 and 1401. In this regard . The keywords related to the purpose of the research were searched and the articles and professors obtained were examined using the purposeful sampling method and according to the acceptance criteria, and finally 32 articles that met the criteria for entering the study using The three-stage coding method (open, axial, selective) was analyzed through MaxQDA 2020 software. Based on the results of data analysis, 125 open codes were identified for data collection, which were categorized into 4 main categories and 20 subcategories. The results showed that individual, educational, research, organizational and social factors have an impact on the personal development of faculty members. Therefore, higher education managers should provide the necessary platforms for the individual development of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal development
  • research stage
  • faculty
  • qualitative approach