فراتحلیل متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش آموزان ایرانی در مطالعات بین المللی آزمون تیمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/ael.2023.13124.1296

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازه اثر متغیرهای همبسته با موفقیت دانش آموزان در آزمون تیمز در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. از این رو با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمع‌آوری تمام گزارش‌های پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 13 مطالعه انجام شده از سال 1389 تا 1401 در سراسر ایران می باشد. داده‌های حاصل از این 13 مطالعه با روش اندازه اثرضریب همبستگی پیرسون برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند. کلیه تحلیل‌های آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل انجام شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی برای مدل اثرات ثابت برابر 605/0 و برای اثرات تصادفی برابر 597/0 است که هر دو در سطح 001/0 معنی‌دار هستند. بنابراین میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر (605/0) را می‌توان اندازه اثر متوسط تا زیاد موفقیت دانش آموزان در آزمون تیمز تفسیر کرد. بین کیفیت تدریس معلم، جنسیت، انگیزش، فعالیت های آموزشی در مدرسه، برنامه آموزشی مدارس، خودپنداره،وضعیت اقتصادی- اجتماعی، ارتباط والدین با مدارس، نگرش، آموزش مهارتهای تفکر، جو مدرسه، محل مدرسه و پیشینه خانوادگی با موفقیت دانش آموزان در آزمون تیمز اندازه اثر معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of factors associated with the success of Iranian students in international studies TIMSS

نویسنده [English]

  • behzad rasoolzadeh
payamme noor university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study measured the effect of variables related to student achievement in TIMSS in Iran. The method of the present research was a meta-analysis type. The use of internal and external databases to find and report-research gathering all the action. Sample case studies included 13 studies from 2011 to 2023 across Iran. Data from the 13 studies using fixed effects model meta-analysis of the effect of Pearson's correlation coefficient was used. Statistical analyzes were performed using the second edition comprehensive meta-analysis software. Results showed that the overall effect size for the fixed effects model 0/605 to 0/597 against both random effects are significant at 0/001.The mean effect size for this study (0/605) can be moderate to large effect size of student achievement in TIMSS test interpretation. The quality of teaching teachers, gender, motivation, educational activities at school, school curricula, self-concept, socioeconomic status, the relationship between parents and schools, attitudes, teach thinking skills, school climate, school and family history with the success of students TIMSS there is a significant effect size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • students
  • achievement
  • TIMSS
  • effect size