طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت آموزش مجازی در مراکز دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی؛ دانشکده علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/ael.2023.12415.1243

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی مدلی برای مدیریت آموزش مجازی انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی می‌باشد و از نظرخانواده تحقیق، آمیخته اکتشافی می‌باشد. در قسمت کیفی با استفاده از روش پژوهش داده‌بنیاد، بر اساس مصاحبه از متخصصان حوزه مدیریت آموزشی و آموزش مجازی، داده‌ها گردآوری شده و گویه‌ها تعیین شد. سپس کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید و متخصصان حوزه مدیریت آموزشی و آموزش مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه محقق اردبیلی بودند. در مرحله کمی از پرسشنامه گردآوری شده بر اساس فاز کیفی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل 172 دانشجویان سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی هستند. داده‌ها از دانشجویان گردآوری شده و در قالب مدل ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبارسنجی مدل طراحی شده در قسمت کمی انجام شد. در مرحلۀ کمی تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام شد و شاخص‌های برازش بررسی شد. نتایج بیانگر این بود که متغیرهای عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، عوامل راهبردی و گویه‌های تعیین شده می‌توانند پیش‌بین‌‌های معناداری برای مدیریت آموزش مجازی باشند. همچنین خروجی مدل به دست آمده از نرم‌افزار لیزرل بیانگر این بود که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بر طبق نتایج مطالعه، عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله گر، عوامل راهبردی بر طبق گویه‌های مؤثر آنها، اثر مستقیم و معناداری بر مدیریت آموزش مجازی دارند و می‌توان آنها را به عنوان عوامل اثرگذار برای طراحی مدل مدیریت آموزش مجازی مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and validating the model of virtual education management in academic centers

نویسنده [English]

  • Razieh Mohammadi
MSc, Educational Management,, Faculty of Educational Sciences and Psychology , university of Mohaghegh Ardabili.
چکیده [English]

The current research was conducted to design and evaluate a model for virtual education management. The research method is applied research method, and it is exploratory in terms of the research family. In the qualitative part, using the foundation's data research method, first data were collected then items were determined. Then they were coded and analyzed.

The statistical population in the qualitative section were professors and specialists in educational management and virtual education at Tehran University and Mohaghegh Ardabili University. In the quantitative phase, the questionnaire was compiled. The statistical population in the quantitative part includes 172 postgraduate students of Mohaghegh Ardabili.

Data were analyzed in the form of a structural model. The validation of the designed model was done in the quantitative part. In the quantitative stage, analysis was done based on SPSS and Lisrel software.

The results indicated that the variables of causal factors, contextual factors, interfering factors, strategic factors, and determined items are meaningful predictors for virtual education management. Also, the output of Lisrel software indicated that the model has a good fit. According to the results, causal factors, contextual factors, interfering factors, and strategic factors have a direct and significant effect on virtual education management. They can be considered effective factors for designing the virtual education management model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Management
  • Virtual
  • Modeling