شناسایی ابعاد ممیزی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلوغ فرآیندها با رویکرد سنتزپژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

10.22098/ael.2023.13872.1357

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد ممیزی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلوغ فرآیندها با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی فراترکیب(سنتزپژوهی) انجام‌ شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی(2006-2023) 1385 الی 1402 است. در این راستا 82 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 34 مقاله به‌صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، درمجموع 54 کد و 6 مقوله کلیدی طی فرایند جست‌وجو و ترکیب نظام‌مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. نتایج یافته ها نشان داد که ممیزی مدیریت منابع انسانی از ابعاد کنترل سیستمی، اهداف استراتژیک، بهبود عملکرد، رضایت مشتری، مالی و هم راستا بودن با رویه ها تشکیل شده است.ممیزی مدیریت منابع انسانی از ابعاد کنترل سیستمی، اهداف استراتژیک، بهبود عملکرد، رضایت مشتری، مالی و هم راستا بودن با رویه ها تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of human resource management audit based on process maturity with a synthesis approach

نویسندگان [English]

  • akbar barvestani 1
  • davod hosseipur 2
  • mirali seyd nagavi 3
  • habib rodsaz 2
1 Ph.D. student of Public Administration, Human Resources, Allameh Tabatabai University, Tehran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor of Public Administration Department of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of identifying the dimensions of human resource management audit based on the maturity of the processes using the synthesis research approach. This research has been carried out in terms of practical purpose and with a meta-composite qualitative method. The statistical population is all the studies conducted in the period (2023-2006) from 1385 to 1402. In this regard, 82 researches in the field of the desired subject were evaluated and finally 34 articles were selected purposefully and by analyzing the content and combining the relevant literature, a total of 54 codes and 6 key categories were identified and analyzed during the process of searching and systematically combining the texts and its validity. It was confirmed through Cohen's kappa test. The results of the findings showed that the human resource management audit consists of the dimensions of systemic control, strategic goals, performance improvement, customer satisfaction, financial and alignment with procedures.human resource management audit consists of the dimensions of systemic control, strategic goals, performance improvement, customer satisfaction, financial and alignment with procedure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • audit
  • maturity level
  • research synthesis