کلیدواژه‌ها = رهبری زهرآگین
تاثیر رهبری زهرآگین بر ایمنی روانشناختی با نقش تعدیل‌گر شرایط سازمانی ادراک شده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 116-131

10.22098/ael.2024.14268.1389

حاجیه رجبی فرجاد؛ وحیده سادات فرخجسته؛ سید بهنام روحی پور