کلیدواژه‌ها = مدارس
شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای برنامه ریزی درسی مشارکتی در مدارس با رویکرد دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22098/ael.2023.12939.1280

حسین بقایی؛ سیما اکبری؛ نسرین هادیلو


شناسایی چالش های شغلی مدیران مدارس روستایی: یک پژوهش پدیدارشناسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-12

نجمه حاجی پور عبایی؛ علی رضا اشک؛ رضا برسم پور؛ امید مهنی