کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
طراحی و تبیین الگوی پرورش تفکر راهبردی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403، صفحه 113-133

10.22098/ael.2023.11373.1142

یونس رسول دشت؛ جعفر بیک زاد؛ یوسف بیگ زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی