شناسایی الگوهای ذهنی دانشجویان در به کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی به روش کیو

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 115-131

10.22098/ael.2023.11581.1231

سید مسیح رجائی الموسوی؛ مهدی سبک رو؛ سعید سعیدا اردکانی


تاثیر رهبری زهرآگین بر ایمنی روانشناختی با نقش تعدیل‌گر شرایط سازمانی ادراک شده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 116-131

10.22098/ael.2024.14268.1389

حاجیه رجبی فرجاد؛ وحیده سادات فرخجسته؛ سید بهنام روحی پور


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی به منظور اثربخشی رهبری: با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.11312.1135

حسن روشنی علی بنه سی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ حسن قلاوندی


طراحی الگوی شایستگی های فرهنگی مدیران آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-145

10.22098/ael.2023.11634.1165

وحیدرضا قمری؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ علی رشیدپور


رابطه سرمایه روانشناختی با درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری سبک یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22098/ael.2023.10873.1095

فائزه هدایت؛ محمدرضا نوروزی همایون


شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی،رویکرد کیفی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.12577.1252

شهلا جان احمدی مریان؛ اعظم راستگو؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ مسعود امامی نژاد


ارائه مدل ارزیابی عملکرد سازمانی با رویکرد خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.13521.1330

رباب حضرتی کنده؛ محمد روحی عیسی لو