آینده‌پژوهی توسعه آموزش هوشمند با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 176-194

10.22098/ael.2024.14391.1401

مرتضی محمدی زنجیره؛ سیدمرتضی مرتضوی؛ مرتضی هادی زاده


نقش شایستگی حرفه‌ای و خوش‌بینی علمی در پیش‏بینی بهره‌وری آموزشی اعضای هیأت علمی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.12774.1267

لیلی آزادی بریس؛ عادل زاهد؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


چارچوب مفهومی آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد فراترکیب

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 165-186

10.22098/ael.2024.14053.1375

ابوالحسن حسینی؛ زهرا غفوری؛ حامد محمدی


بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری در توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 172-184

10.22098/ael.2023.11482.1155

محمد عظیمی؛ کمال نصرتی هشی؛ محسن نوبخت؛ منصوره چراغی؛ امین گلشن


تحلیل پدیدارشناسانه برنامه کارآموزی مهارت آموزان طرح استخدامی ماده 28 وزارت آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 195-212

10.22098/ael.2024.14338.1395

اسد حجازی؛ رضا ساعی مهربان؛ صفی اله رمضان خانی؛ فائزه قدوسی


مدل‌سازی تاثیر رهبری آموزشی بر خودرهبری معلمان با میانجی‌گری توسعه حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22098/ael.2023.11517.1159

علی خالق خواه؛ افشین عابدی نیا؛ شهلا جان احمدی


شناسایی ابعاد ممیزی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلوغ فرآیندها با رویکرد سنتزپژوهی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.13872.1357

اکبر بروستانی؛ داود حسین پور؛ میرعلی سید نقوی؛ حبیب رودساز


طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مدیریت بالندگی حرفه‌ای دانشگاه فرهنگیان

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2024.14675.1413

محمدرضا عبدلی؛ علی یزدخواستی؛ تقی آقاحسینی؛ هادی رمضانیان


تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی با میانجیگری آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.12034.1208

سیروس قنبری؛ علی خالق خواه؛ علی مرادی


شناسایی ویژگی های مدارس اثر بخش با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22098/ael.2023.12107.1213

سلیم کاظمی؛ افشین دیوبند؛ فائزه کشاورز؛ هانیه قبله وردی؛ دریا عاقل زاده


اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19 بر سبک زندگی دانش‌آموزان نوجوان: مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22098/ael.2022.11084.1113

سیاوش محمّدی مزلقانی؛ مهرناز آزادیکتا؛ جمال صادقی


تعیین رابطه مدیریت فراشناخت و نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22098/ael.2023.12423.1235

سهیلا جامعی؛ نیما غریب زاده


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارتیمی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1402

10.22098/ael.2023.12743.1262

ربابه محمدباقری؛ لیلا بنیادی